Loading...

Õpilasesinduse põhikiri

KINNITAN: direktori kk nr 8
Evelin Veesaar
Hummuli Põhikool
Kuupäev: 06.02.2012
Hummuli Põhikooli õpilasesinduse põhimäärus

1. Üldsätted

1.1. Õpilasesindus (ÕE) on 5.-9. klasside esindajate vabatahtlik ühendus.
1.2. ÕE tööst huvitatud ning selles osaleda soovivate 5.-9. klasside aktiivsed õpilased võetakse vastu ÕE häälteenamuse heakskiidu alusel.
1.3. ÕE ei ole juriidiline isik.
1.4. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest § 22, kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
1.5. ÕE on moodustatud määramata ajaks.

2. Eesmärgid

2.1. ÕE tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine ning võimalusel õpetajate ja õpilaste vaheliste vastuolude lahendamine.
2.1.2. Õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine.
2.1.3. Kaasa aitamine kooli traditsioonide säilitamisele ja arendamisele.
2.1.4. Kooli ürituste korraldamisele kaasa aitamine ja direktsiooni nõusolekul nende ise korraldamine.
2.1.5. ÕE koostöö teiste õpilasesinduste ja Eesti Õpilasomavalitsuste Liiduga.
2.1.6. Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine.

3. ÕE õigused
Kooli õpilastest moodustuval õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. Osaleda ja avaldada õppenõukogu koosolekutel oma või ÕE arvamust.
3.1.2. Teha ettepanekuid kooli kodukorra muutmiseks.
3.1.3. Välja anda oma ajalehte, almanahhi jne.
3.1.4. Algatada korjandusi.
3.1.5. Tutvuda seadusandlusega jt. õppetööd reguleerivate dokumentidega.

4. ÕE kohustused

4.1. ÕE kohustused on:
4.1.1. Järgida oma tegevuses kooli põhimäärust ja sisekorraeeskirju ning pidama kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest.
4.1.2. Mitte sekkuda vahetult õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat.
4.1.3. Vastutada enda korraldatud ürituste eest.
4.1.4. Õpilasesindus annab arvamuse kooli arengukavale, õppekavale ja kodukorrale.
4.1.5. Õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulub kooli hoolekogu koosseisu.

5. Sisekorraldus ja juhtimine

5.1. ÕE tegevuse aluseks on põhikiri.
5.2. Põhikirja võtab vastu ÕE 51% häälteenamusega.
5.3. Põhikiri tuleb igal aastal ÕE poolt heaks kiita 51% häälteenamusega. Vastasel juhul tuleb põhikirja täiendada või muuta.
5.4. Õppeaasta jooksul saab põhikirja muuta vaid siis, kui 80% ÕE-st hääletab põhikirja muutmise poolt.
5.5. ÕE juhatusse kuulub kolm inimest, kelle ülesandeks on ÕE koosolekute juhatamine ning kes omavad ÕE volitusi direktsiooni ning õpetajatega suhtlemisel.
5.6. ÕE juhatus valitakse ÕE koosolekul täishäälteenamusega.
5.7. ÕE koosoleku kutsub vähemalt kord kuus kokku tema juhatus, kooli juhtkond või ÕE liikmed. Vastavalt vajadusele võib koosolekuid korraldada tihedamini.
5.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul, kui kohal on pooled ÕE liikmed. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.9. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu avaliku või salajase hääletamise teel. Igal liikmel on üks hääl.
5.10. ÕE üldkoosolek peab toimuma vähemalt kord veerandi jooksul.
5.11. Kõik ÕE üldkoosolekud protokollitakse ning kõik protokollid säilitakse.
5.12. ÕE üldkoosoleku pädevuses on:
5.12.1. Põhikirja vastuvõtmine.
5.12.2. Põhikirja muutmine.
5.12.3. Juhatuse valimine.
5.12.4. Juhatuse poolt koostatud tegevuskavade kinnitamine.
5.12.5. ÕE reorganiseerimise vajaduse otsustamine.
5.12.6. Ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule.
5.12.7. Teiste õpilasesinduste, piirkondlike, linna või üleriigilise omavalitsusstruktuuriga ühinemise otsustamine.
5.13. ÕE-st liikme vabastamise kohta võib teha põhjendatud avalduse, kui liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta osalenud vähemalt kolmel järjestikusel koosolekul või tema tegevus ei vasta põhikirjale või kui ta ei täida talle antud ülesandeid.

6. Juhatus

6.1. Juhatusse kuuluvad esimees, aseesimees ja üks liige.
6.2. Esimees ja teised juhatusse liikmed valitakse üldkoosolekul ÕE liikmete seast lihthäälteenamusega.
6.3. Kõigil juhatuse liikmetel on õigus astuda tagasi.
6.4. Juhatuse liikme vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kui:
6.4.1. Tema tegevus ei vasta ÕE põhikirjale.
6.4.2. Ta ei täida üldkoosoleku otsuseid ning kooli juhtkonnaga sõlmitud kirjalikke kokkuleppeid.
6.4.3. Tema tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

7. Tegevuse lõpetamine

7.1. ÕE tegevuse lõpetamise otsus tehakse samas korras kui toimus tema asutamine ÕE põhikirjas sätestatud korras.
7.2. Põhjentatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks teeb ÕE esimees, üks kolmandik ÕE liikmetest või kooli juhtkond.
 

Kalender

E T K N R L P
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Lisa kalendrisse