Loading...

Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

 Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Hummuli Põhikoolis 2020/2021. õppeaastal
1. Õppetöö korraldus distantsõppe ajal
1.1 Osalise distantsõppe korral on klass kuni 10 päeva distantsõppel, võttes arvesse Terviseameti nõudeid ning korraldusi. Täieliku distantsõppe korral on kõik klassid distantsõppel.
1.2 Distantsõppel toimub kõikides klassides õppetöö kehtiva tunniplaani alusel, mis on kättesaadav e-koolis ja kooli kodulehel www.hummuli.edu.ee.
2. Arvutid ja tehnoloogia
2.1 Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni. Ainult nutitelefonist ei piisa.
2.2 Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja või kooli direktori poole. Seadmed laenutatakse kooli poolt välja lepinguga lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.
2.3 Distantsõppe perioodil on Hummuli Põhikoolis kasutusel järgmised õpikeskkonnad: opiq.ee, LearningApps, Taskutark, GoogleDrive jne.
2.4 Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud e-maili kontod nimi@hummuli.edu.ee tunnusega.
2.5 Aineõpetaja valib sobiva tunnitöö keskkonna, vahendid, metoodika ja suhtluskanali, mille abil õppetööd läbi viiakse, arvestades õpilase vanust ja individuaalset eripära. Soovitatavad kanalid videotundide läbiviimiseks on Google Meet, Zoom, Skype.
2.6 Et õpilane saaks oma aega plaanida, antakse kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks eKoolis koduse tööna sama koolipäeva hommikuks hiljemalt kell 8.30.
2.7 Videotunnid toimuvad vähemalt 30% ulatuses igas õppeaines, välja arvatud osalise distantsõppe perioodil ainetes, mis toimuvad kord nädalas. Videotunni toimumine märgitakse eKoolis tunniteemana. Videotunni toimumisest annab aineõpetaja teada vähemalt päev enne tunni toimumist.
2.8 Videotunni lõpus võib õpetaja õppimise kinnistamiseks anda koduseid töid. Kui õpetaja on andnud tunniplaanijärgseks tunniks iseseisva töö, siis sellele lisaks koduseid töid ei anta.
2.9 Õpilasele antud päeva- või nädalaülesannete esitamise tähtajaks on eKoolis fikseeritud kuupäev (näiteks: kui õpetaja antud tähtaeg on 8. september, peab töö olema esitatud hiljemalt 8. septembril kell 23.59), v.a juhul, kui õpetaja teeb reaalajas videotundi ja palub töö esitada sama tunni lõpus.
2.10 Kui õpetaja antud ülesanne sisaldab õpilase enda filmimist, siis peab õpetaja välja pakkuma ka alternatiivse võimaluse. Õpetaja ei jaga saadetud salvestusi teistega ja kustutab need kohe pärast hindamist. Kui õpetaja soovib saadud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta eelnevalt selleks luba.
2.11 Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda töötamise võimet. Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid ei anta.
2.12 Õppeülesanded märgitakse õpilasele täieliku distantsõppe ajal kodutööde alla.
2.13 Osalise distantsõppe ajal või koolist puudumisel tuleb õpilasel vaadata tunniülesanded e-koolis tunnikirjelduse alt.
3. Õppetöös osalemine ja distantsõppest puudumine
Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
3.1 Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis fikseeritakse puudujad tavapärasel viisil.
3.2 Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul vt Hummuli Põhikooli kodukord “Puudumisest teavitamise kord”. Enne iseseisva töö hindamist kogub aineõpetaja eKoolist puudujad, mille alusel põhjusega puudujatele märgib esitamata töö„0” ja põhjuseta puudujatele märgib puudumiseks “P” esitamata töö „0”. Õpilane vastab tervise paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.
3.3 Kooli juhtkond võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.
3.4 Kooli juhtkond teavitab vajadusel Tõrva valla lastekaitsespetsialisti õpilase distantsõppes mitteosalemisest.
4. Tugi osalise või täieliku distantsõppe ajal
4.1 Tugispetsialisti (hev koordinaator/eripedagoog - logopeed, õpiabi õpetaja) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning hev-koordinaatori koordineerimisel. Tugispetsialisti kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt.
4.2 IT- tehniliste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda Hummuli Põhikooli direktori või sekretäri poole, kes vajadusel võtab ühendust Tõrva valla it-spetsialistiga.
5. Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil
5.1 Hindamise alused on osalise või täieliku distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal. Hindamise korda saab vaadata Hummuli Põhikooli kodulehelt Hindamisjuhendist.
5.2 Hindamisel ollakse paindlikumad, kasutades senisest enam erinevaid ja õppijaid toetavaid hindamise meetodeid.
5.3 Õppeainetes, mis toimuvad kord nädalas, võib kokkuvõtva trimestrihinde välja panna ka kolme hinde alusel.
5.4 Kui õpilast pole õnnestunud hinnata vastavalt õpetaja seatud kriteeriumitele, mis on kirjas Hindamisjuhendis, võib õpilasele trimestriks hindeks panna “1” või “2”, jätta täiendavale õppetööle.
6. Videotunnis osalemise reeglid õpilasele
6.1 Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.
6.2 Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon). Probleemide korral teavitab koheselt telefoni teel õpetajat.
6.3 Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.
6.4 Videotundi siseneb õpilane alati oma koolikontoga ( nimi@hummuli.edu.ee – n kasutades Google Meet suhtluskeskkonda).
6.5 Videotunnis osalemiseks valitakse vaikne ruum.
6.6 Videotunnis on viisakas ja korrektne riietus.
6.7 Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.
6.8 Vestlusruumi sisenedes tervitatakse ja lahkudes öeldakse “Head aega!”.
6.9 Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.
6.10 Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
6.11 Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne).
6.12 Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.
6.13 Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.
6.14 Videotunni lõppedes lahkub õpilane vestlusruumist.
6.15 Videotunni salvestamine on keelatud (ka teise seadmega kõrvalt n telefon)!

7. Pikapäevarühma õppetöö korraldus distantsõppe ajal
7.1 Pikapäevarühma tunnid toimuvad pikapäevarühma graafiku alusel, mis on kättesaadav e-koolis.
7.2 Pikapäevarühma õpetaja on kättesaadav pikapäevarühma tunni ajal vastavalt pikapäevarühma graafikule telefoni ja arvuti kaudu kokkulepitud suhtluskanalites.

8. Ringide töö distantsõppe ajal
Ringide töö distantsõppe ajal oleneb ringi iseloomust ja võimalusest ringi läbi viia.

9. Toitlustamise tagamine distantsõppe ajal
Lähtuvalt Pgs §42 tulenevalt korraldatakse koolilõuna distantsõppe ajal koostöös kooli pidajaga.

10. Kontaktid ja suhtlus
10.1 Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid.
10.2 Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.
10.3 Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume õpetajale kindlasti teada anda. Siis õpetaja saab aidata.
10.4 Õpetajate e-posti aadressid lähtuvad põhimõttest eesnimi@hummuli.edu.ee ja on leitavad ka kooli kodulehelt kontaktide alt.

Õppenõukogu koosoleku protokoll 10.11.2020 nr 1-5/2020/5
ÕE koosoleku protokoll nr 1, toimumise aeg 13.11.2020
Hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-4/2020/4, toimumise aeg 09.12.2020

Kalender

«  
  »
E T K N R L P
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Lisa kalendrisse