Loading...

Üldtööplaan 2017/18 õppeaasta

Üldtööplaan 2018/2019

1. Üldsätted
2. Kooli üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldistest eesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
3. Õppeaasta üldeesmärgid
• Iga õpilase arendamine lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest.
• Käitumiskalduvuste kujundamine väärtuskasvatuse ning mõisakooli eripära kaudu (üldtunnustatud käitumisreeglid, töökus, viisakus, ausus, hoolivus, lugupidamine, turvalisus, positiivsed koolisuhted).
• Õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine ja digikultuuri integreerimine õppesse, õpetamise kaasajastamine.
• Tähelepanu eesti keelele, et väärikalt tähistada riigikeele 100. aastapäeva.
• Erinevate huvitegevuste tutvustamine õpilastele lähipiirkonnas.
4. Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuund:

Hummuli Põhikool – mõisakool, kus iga inimene on oluline.
Hummuli Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegse õppekeskkonnaga mõisakool, kus igal õpilasel on võimalus kujuneda haritud, targaks ja õnnelikuks elus toimetulevaks isiksuseks.
 loodusprojektides osalemine
 uue õppekava täitmise jälgimine
 arengukava 2016-2020 tegevuskava rakendamine
 sisehindamise läbiviimise jätkamine
 robootika rakendamine matemaatika ainetundides 3.kl ja 6.kl
 arenguvestluste läbiviimine õpilaste toetamiseks, koduga koostöös vastastikkuse usalduse suurendamine

 õpilastele uute võimaluste loomine eneseväljendamiseks, kooliürituste organiseerimiseks ning läbiviimiseks, koolitegevustesse lastevanemate, kogukonna aktiivsem kaasamine
5. Õppeaasta tegevuskava lähtuvalt arengukavast
5.1 Eestvedamine ja juhtimine
Arendada töist ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi. Kujundada ühtsed arusaamad õigusaktides.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Hea õpetaja kuu ürituse läbiviimine oktoober huvitöökoordinaator
Sisehindamise läbiviimine jaanuar direktor
Pikapäeva töö planeerimine september direktor
Ringide töö planeerimine- september htk
Uute projektide käivitamine september-mai õpetajad
Meeskonnaga tähtpäevade tähistamine september-juuni direktor,sekretär
Riiklike rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõtted ja analüüs sügis direktor

5.2 Personalijuhtimine
Töötajate professionaalse arengu toetamine läbi eneseanalüüsioskuse. Töötajate täiendusõpe toimub kavandatult ja süsteemselt õpetajapädevustel põhineva eneseanalüüsi, õpetaja töö hindamise ja tagasisidestamise haridusjuhtkonna poolt.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Digialastel koolitustel osalemine september-mai direktor+õpetaja
Personali vajaduse hindamine ja värbamine pidev direktor
Vajadusepõhise koolituse läbiviimine sept-juuni direktor
Tundide külastamine kõikides kooliastmetes oktoober-mai direktor
Töötajate rahulolu uuring detsember; juuni direktor
Töötajatele iganädalased infominutid sept-juuni direktor
Tuleohutus-ja tööohutusalane õppus oktoober töökeskonnavolinik
Kõik Hummuli PK õpetajad mõisakooli giidiks oktoober-mai direktor õpetajad

5.3 Koostöö huvigruppidega
Huvigruppide üldharidust puudutava õigusalase pädevuse kujundamine
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Huvigruppide kaasamine mitmesuguste ürituste kaudu september-mai direktor + htk
Vanemate abistamine kasvatusküsimustes, psühholoogi teenuse kaudu koolis (psühholoog Rajaleidjast) september -mai direktor, psühholoog
sotsiaalpedagoog
Õpilasesinduse koosseisu muudatused september htk
Hoolekogu tegevuskava kavandamine- Oktoober-november hoolekogu esimees
Õpilaste karjääriõpe ja nõustamine september-mai karjäärikoordinaator
Kevadkontserdi läbiviimine Mai-juuni algus htk

5.4 Ressursside juhtimine
Füüsilise õpikeskkonna parendamine.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Füüsilise õppekeskonna seire läbiviimine september direktor
Vajalike ressursside kavandamine 2019.a eelarves oktoober-dets direktor
Ressursside kasutamise jälgimine Jaanuar-detsember direktor

5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess
Õpilastele mõeldud tugisüsteemide toimivuse parendamine.Õppetegevuse tõhusamaks muutmine
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Turvaline vaimne ja füüsiline õpikeskkond sept-aug õpetajad,direktor
Õppetöö tulemuslikkus sept-aug aineõpetajad
Õppetegevuse analüüs detsember, märts , juuni Aineõpetajad,klj-direktor
Õpilaste puudumiste analüüs sept-mai klj-d,direktor
Õpilaste olümpiaadidest osavõtu analüüs mai klj-d, aineõpetajad,direktor
Tasemetööde tulemuste analüüs august aineõp,direktor
Põhikooli eksamite tulemuste analüüs aineti august aineõp,direktor
Tagasiside vanemale lapse arengu kohta dets, juuni klj-d
Õpilaste toetamine hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja andekate õpilastega tegelemine sept-mai aineõp,klj-d,
HEV-koordinaator
Tugivõrgustiku ja õpinõustamise korraldamine sept-mai direktor,HEV-koordinaator
Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate ja õpilaste nõustamine September-mai sots.ped,HEV koordinaator,psühholoog
Pikapäevarühma päevakava ja ringide kinnitamine september direktor
Õpetajate konsultatsioonide graafikute kinnitamine september direktor
Andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks okt-aprill aineõpetajad
Õppekäikude kavandamine september-juuni aineõpetajad
Õpetajate töökavade koostamine ja esitamine september, detsember, märts direktor
Karjäärialase tegevuse mitmekesistamine, karjääri teostamine 1.-9.klassini sept-juuni karjäärikoordinaator

5.6 Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Loovtööde temaatika ja juhendaja määramine sept-oktoober direktor
Loovtööde esitlused õpilaskonverentsil
Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide kavandamine aprill
oktoober-mai klj-d, juhendaja
huvijuht,tegevõpetaja

Läbiviidud koolisiseste ja koolidevaheliste projektide tulemuslikkuse analüüs juuni projektijuht

5.7 Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta korraldusest
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Koolidokumentatsiooni analüüs, selgitamaks välja muutmist vajavad dokumendid Detsember (vastavalt vajadusele) direktor

5.8 Kavandatud õppenõukogu tegevus 2018/2019
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
1.
1. Valib õppenõukogu sekretäri
2. Arutab läbi 2018. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid 2019. a eelarvesse
3. Otsustab I trimestril mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel)
4.Arutab läbi loovtööde läbiviimise ja juhendajate abi loovtööde koostamiseks

september-november 2018 õppenõukogu esimees
2. 1. Arutab läbi I ja II trimestri õppe-ja kasvatustegevuste tulemused
2.Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused
3.Arutab läbi juhendajate abi loovtööde koostamiseks
märts 2019 õppenõukogu esimees
3.

1.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise
2.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga
3.Otsustab õpilaste täiendavale õppetööle jätmise

juuni 2019

õppenõukogu esimees

4. 1.Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise
2.Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise
3.Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel

Juuni-august 2019

õppenõukogu esimees

5. 1.Arutab läbi 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse , sisehindamise tulemused ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2.Kinnitab 2019/20. õppeaasta üldtööplaani

august 2019 õppenõukogu esimees

6. Lapsevanemate koosolek
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Kokkuvõte 2018/19 õa. Uut 2018/19 kooliaastal. Hoolekogu töö koolis.

Huvitegevusest uues Tõrva vallas-ringid ja rahastus.
Muudatused hindamisjuhendis, kooli kodukorras.

November 2018 Direktor, hoolekogu esimees
Romet Piller

7. Klassi-ja koolivälised liiklusalased tegevused
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Kooli õppekavas märgitud liikluskasvatuse teemade õige ja turvalise liikluskäitumise kujundamine sept- august klassijuhatajad
„Vigurvänt“ võistlusest osavõtt võimalusel liiklusõpetaja
Helkurite kasutamise kontroll okt,dets.jaan klj juhtkond
Kiivrite kandmise ja jalgratta korrasoleku kontroll sept -mai klj juhtkond
Ole liikluses nähtav! sept-aug klassijuhatajad
8. Huvitegevus (klassi-ja koolivälised üritused
Kuupäev Üritus Organiseerija Vastutaja

I trimester

3.sept
AKTUS Teadmistepäev – koolirahu väljakuulutamine

Kõik õpetajad
htk, direktor,ÕE
14. sept Maailmakoristus –terviserada
Kl juh Kl juh, katrin
27.sept TERVE EESTI EEST!
LIIKUMISPÄEV Katrin, Hare, ÕE, klassijuhatajad Katrin, Hare
klassijuhatajad
05.okt Õpetajate päev
9.klass Aili
9.klass Aili

19.okt

19.okt
ETTELUGEMISE PÄEV

Kooli SÜGISPIDU
9.klass ( Aili )

5.kl ( Taimi)
Kl juh, õpetajad

9.klass ( Aili )

5.kl ( Taimi)
Kl juh, õpetajad

SÜGISENE KOOLIVAHEAEG
02. nov Hingedeaja algus. 8.kl (Tiiu)

8.kl (Tiiu)

9. nov
Mardipäev
6.kl (Marje) 6.kl (Marje)
23.nov Kadripäev 7. (5.)kl ( Taimi)
7.kl ( Taimi)

detsember algab koolimaja kaunistamine
Klassijuhatajad, htk Klassijuhatajad, htk

II trimester
detsember Luuletused, soovid jõuludeks ja uueks aastaks koolikaaslastele stendidele
klasssijuhatajad

klassijuhatajad

Kooli sünnipäev
Õpetajad, htk, direktor

Katrin, kl juh
21.12 Jõulupäev Õpetajad, htk htk

14.veebr Sõbrapäev 6.kl (Marje)
6.kl (Marje)
Kl juh
13.-17.veebr
Stiilinädal
E,K,R ÕE ÕE, Katrin
23.veebr Eesti Vabariik 100. aastapäeva aktus kooli aulas.
Muusikaringide juhendajad, õpetajad, htk Katrin
htk, ÕE
5.märts Vastlapäev 6.kl (Marje)
6.kl (Marje)
Kl juh

III trimester
märts
11.-15.märts EMAKEELENÄDAL

7. ja 5.kl (Taimi) 7. ja 5.kl (Taimi)
15.-18.aprill SÜDAMEnädal
8.kl (Tiiu) 8.kl (Tiiu)
mai Talgupäev koolimaja ümbruses
Kõik kooli töötajad, õpilased, Direktor, htk
mai Muusikaklassi kontsert
muusikaringi juhendajad Reet, Malle
mai 9.klassi tutipidu

mai-juuni Klasside õppeekskursioonid
kljuh kl juh

juuni Kevadpidu
Õppeasta lõpuaktus, parimate tunnustamine Kõik õpetajad, direktor, htk htk, direktor
9.klassi lõpuaktus
8.kl Aili, Kai,Tiiu , direktor, htk

9.Raamatukogu töökava

Nr Teema kuu
1. Õppekirjanduse jagamine august
2. Lugejakaartidekorrastamine ja sisseseadmine september
3. Raamatukogu aruande esitamine september
4. Raamatukogu tutvustamine 1.klassile september
5. Õppekirjanduse kustutamine
6. Kirjastuste uute materjalidega tutvumine,tellimine okt-dets
7. Ajakirjanduse tellimine november
8. Avita tellimuse viimane tähtaeg detsember
9. Koolibri tellimuse viimane tähtaeg detsember
10. Jõululuuletuste otsimine detsember
11. Rahvusvaheline lasteraamatupäev aprill
12. Õppekirjanduse kokkukogumine õpilastelt mai-juuni
13. Fondide korrastamine mai
14. Õppekirjanduse jagamine õpetajatele august
15. Õppekirjanduse jagamine õpilastele aug-september
16. Fondis olevate raamatute tutvustamine nov-mai

10.Tasemetööd ja eksamid 2018/19
9. KLASSI LÕPUEKSAMID
Eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
Matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
VALIKEKSAM vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;

TASEMETÖÖD 3.-7.KLASS
3.KLASS
Eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
Matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.
4. KLASS
Loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.
6. KLASS
Eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
Matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

7. KLASS
Loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Kalender

«  
  »
E T K N R L P
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Lisa kalendrisse