Loading...

Üldtööplaan 2018/19 õppeaasta

Üldtööplaan 2018/2019 1. Üldsätted 2. Kooli üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldistest eesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. 3. Õppeaasta üldeesmärgid • Iga õpilase arendamine lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest. • Käitumiskalduvuste kujundamine väärtuskasvatuse ning mõisakooli eripära kaudu (üldtunnustatud käitumisreeglid, töökus, viisakus, ausus, hoolivus, lugupidamine, turvalisus, positiivsed koolisuhted). • Õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine ja digikultuuri integreerimine õppesse, õpetamise kaasajastamine. • Tähelepanu eesti keelele, et väärikalt tähistada riigikeele 100. aastapäeva. • Erinevate huvitegevuste tutvustamine õpilastele lähipiirkonnas. 4. Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuund: Hummuli Põhikool – mõisakool, kus iga inimene on oluline. Hummuli Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegse õppekeskkonnaga mõisakool, kus igal õpilasel on võimalus kujuneda haritud, targaks ja õnnelikuks elus toimetulevaks isiksuseks.  loodusprojektides osalemine  uue õppekava täitmise jälgimine  arengukava 2016-2020 tegevuskava rakendamine  sisehindamise läbiviimise jätkamine  robootika rakendamine matemaatika ainetundides 3.kl ja 6.kl  arenguvestluste läbiviimine õpilaste toetamiseks, koduga koostöös vastastikkuse usalduse suurendamine  õpilastele uute võimaluste loomine eneseväljendamiseks, kooliürituste organiseerimiseks ning läbiviimiseks, koolitegevustesse lastevanemate, kogukonna aktiivsem kaasamine 5. Õppeaasta tegevuskava lähtuvalt arengukavast 5.1 Eestvedamine ja juhtimine Arendada töist ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi. Kujundada ühtsed arusaamad õigusaktides. Tegevused Tähtaeg Vastutaja Hea õpetaja kuu ürituse läbiviimine oktoober huvitöökoordinaator Sisehindamise läbiviimine jaanuar direktor Pikapäeva töö planeerimine september direktor Ringide töö planeerimine- september htk Uute projektide käivitamine september-mai õpetajad Meeskonnaga tähtpäevade tähistamine september-juuni direktor,sekretär Riiklike rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõtted ja analüüs sügis direktor 5.2 Personalijuhtimine Töötajate professionaalse arengu toetamine läbi eneseanalüüsioskuse. Töötajate täiendusõpe toimub kavandatult ja süsteemselt õpetajapädevustel põhineva eneseanalüüsi, õpetaja töö hindamise ja tagasisidestamise haridusjuhtkonna poolt. Tegevused Tähtaeg Vastutaja Digialastel koolitustel osalemine september-mai direktor+õpetaja Personali vajaduse hindamine ja värbamine pidev direktor Vajadusepõhise koolituse läbiviimine sept-juuni direktor Tundide külastamine kõikides kooliastmetes oktoober-mai direktor Töötajate rahulolu uuring detsember; juuni direktor Töötajatele iganädalased infominutid sept-juuni direktor Tuleohutus-ja tööohutusalane õppus oktoober töökeskonnavolinik Kõik Hummuli PK õpetajad mõisakooli giidiks oktoober-mai direktor õpetajad 5.3 Koostöö huvigruppidega Huvigruppide üldharidust puudutava õigusalase pädevuse kujundamine Tegevused Tähtaeg Vastutaja Huvigruppide kaasamine mitmesuguste ürituste kaudu september-mai direktor + htk Vanemate abistamine kasvatusküsimustes, psühholoogi teenuse kaudu koolis (psühholoog Rajaleidjast) september -mai direktor, psühholoog sotsiaalpedagoog Õpilasesinduse koosseisu muudatused september htk Hoolekogu tegevuskava kavandamine- Oktoober-november hoolekogu esimees Õpilaste karjääriõpe ja nõustamine september-mai karjäärikoordinaator Kevadkontserdi läbiviimine Mai-juuni algus htk 5.4 Ressursside juhtimine Füüsilise õpikeskkonna parendamine. Tegevused Tähtaeg Vastutaja Füüsilise õppekeskonna seire läbiviimine september direktor Vajalike ressursside kavandamine 2019.a eelarves oktoober-dets direktor Ressursside kasutamise jälgimine Jaanuar-detsember direktor 5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess Õpilastele mõeldud tugisüsteemide toimivuse parendamine.Õppetegevuse tõhusamaks muutmine Tegevused Tähtaeg Vastutaja Turvaline vaimne ja füüsiline õpikeskkond sept-aug õpetajad,direktor Õppetöö tulemuslikkus sept-aug aineõpetajad Õppetegevuse analüüs detsember, märts , juuni Aineõpetajad,klj-direktor Õpilaste puudumiste analüüs sept-mai klj-d,direktor Õpilaste olümpiaadidest osavõtu analüüs mai klj-d, aineõpetajad,direktor Tasemetööde tulemuste analüüs august aineõp,direktor Põhikooli eksamite tulemuste analüüs aineti august aineõp,direktor Tagasiside vanemale lapse arengu kohta dets, juuni klj-d Õpilaste toetamine hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja andekate õpilastega tegelemine sept-mai aineõp,klj-d, HEV-koordinaator Tugivõrgustiku ja õpinõustamise korraldamine sept-mai direktor,HEV-koordinaator Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate ja õpilaste nõustamine September-mai sots.ped,HEV koordinaator,psühholoog Pikapäevarühma päevakava ja ringide kinnitamine september direktor Õpetajate konsultatsioonide graafikute kinnitamine september direktor Andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks okt-aprill aineõpetajad Õppekäikude kavandamine september-juuni aineõpetajad Õpetajate töökavade koostamine ja esitamine september, detsember, märts direktor Karjäärialase tegevuse mitmekesistamine, karjääri teostamine 1.-9.klassini sept-juuni karjäärikoordinaator 5.6 Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast Tegevused Tähtaeg Vastutaja Loovtööde temaatika ja juhendaja määramine sept-oktoober direktor Loovtööde esitlused õpilaskonverentsil Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide kavandamine aprill oktoober-mai klj-d, juhendaja huvijuht,tegevõpetaja Läbiviidud koolisiseste ja koolidevaheliste projektide tulemuslikkuse analüüs juuni projektijuht 5.7 Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta korraldusest Tegevused Tähtaeg Vastutaja Koolidokumentatsiooni analüüs, selgitamaks välja muutmist vajavad dokumendid Detsember (vastavalt vajadusele) direktor 5.8 Kavandatud õppenõukogu tegevus 2018/2019 Tegevused Tähtaeg Vastutaja 1. 1. Valib õppenõukogu sekretäri 2. Arutab läbi 2018. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid 2019. a eelarvesse 3. Otsustab I trimestril mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel) 4.Arutab läbi loovtööde läbiviimise ja juhendajate abi loovtööde koostamiseks september-november 2018 õppenõukogu esimees 2. 1. Arutab läbi I ja II trimestri õppe-ja kasvatustegevuste tulemused 2.Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused 3.Arutab läbi juhendajate abi loovtööde koostamiseks märts 2019 õppenõukogu esimees 3. 1.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise 2.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga 3.Otsustab õpilaste täiendavale õppetööle jätmise juuni 2019 õppenõukogu esimees 4. 1.Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise 2.Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise 3.Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel Juuni-august 2019 õppenõukogu esimees 5. 1.Arutab läbi 2018/19. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse , sisehindamise tulemused ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks 2.Kinnitab 2019/20. õppeaasta üldtööplaani august 2019 õppenõukogu esimees 6. Lapsevanemate koosolek Tegevused Tähtaeg Vastutaja Kokkuvõte 2018/19 õa. Uut 2018/19 kooliaastal. Hoolekogu töö koolis. Huvitegevusest uues Tõrva vallas-ringid ja rahastus. Muudatused hindamisjuhendis, kooli kodukorras. November 2018 Direktor, hoolekogu esimees Romet Piller 7. Klassi-ja koolivälised liiklusalased tegevused Tegevused Tähtaeg Vastutaja Kooli õppekavas märgitud liikluskasvatuse teemade õige ja turvalise liikluskäitumise kujundamine sept- august klassijuhatajad „Vigurvänt“ võistlusest osavõtt võimalusel liiklusõpetaja Helkurite kasutamise kontroll okt,dets.jaan klj juhtkond Kiivrite kandmise ja jalgratta korrasoleku kontroll sept -mai klj juhtkond Ole liikluses nähtav! sept-aug klassijuhatajad 8. Huvitegevus (klassi-ja koolivälised üritused Kuupäev Üritus Organiseerija Vastutaja I trimester 3.sept AKTUS Teadmistepäev – koolirahu väljakuulutamine Kõik õpetajad htk, direktor,ÕE 14. sept Maailmakoristus –terviserada Kl juh Kl juh, katrin 27.sept TERVE EESTI EEST! LIIKUMISPÄEV Katrin, Hare, ÕE, klassijuhatajad Katrin, Hare klassijuhatajad 05.okt Õpetajate päev 9.klass Aili 9.klass Aili 19.okt 19.okt ETTELUGEMISE PÄEV Kooli SÜGISPIDU 9.klass ( Aili ) 5.kl ( Taimi) Kl juh, õpetajad 9.klass ( Aili ) 5.kl ( Taimi) Kl juh, õpetajad SÜGISENE KOOLIVAHEAEG 02. nov Hingedeaja algus. 8.kl (Tiiu) 8.kl (Tiiu) 9. nov Mardipäev 6.kl (Marje) 6.kl (Marje) 23.nov Kadripäev 7. (5.)kl ( Taimi) 7.kl ( Taimi) detsember algab koolimaja kaunistamine Klassijuhatajad, htk Klassijuhatajad, htk II trimester detsember Luuletused, soovid jõuludeks ja uueks aastaks koolikaaslastele stendidele klasssijuhatajad klassijuhatajad Kooli sünnipäev Õpetajad, htk, direktor Katrin, kl juh 21.12 Jõulupäev Õpetajad, htk htk 14.veebr Sõbrapäev 6.kl (Marje) 6.kl (Marje) Kl juh 13.-17.veebr Stiilinädal E,K,R ÕE ÕE, Katrin 23.veebr Eesti Vabariik 100. aastapäeva aktus kooli aulas. Muusikaringide juhendajad, õpetajad, htk Katrin htk, ÕE 5.märts Vastlapäev 6.kl (Marje) 6.kl (Marje) Kl juh III trimester märts 11.-15.märts EMAKEELENÄDAL 7. ja 5.kl (Taimi) 7. ja 5.kl (Taimi) 15.-18.aprill SÜDAMEnädal 8.kl (Tiiu) 8.kl (Tiiu) mai Talgupäev koolimaja ümbruses Kõik kooli töötajad, õpilased, Direktor, htk mai Muusikaklassi kontsert muusikaringi juhendajad Reet, Malle mai 9.klassi tutipidu mai-juuni Klasside õppeekskursioonid kljuh kl juh juuni Kevadpidu Õppeasta lõpuaktus, parimate tunnustamine Kõik õpetajad, direktor, htk htk, direktor 9.klassi lõpuaktus 8.kl Aili, Kai,Tiiu , direktor, htk 9.Raamatukogu töökava Nr Teema kuu 1. Õppekirjanduse jagamine august 2. Lugejakaartidekorrastamine ja sisseseadmine september 3. Raamatukogu aruande esitamine september 4. Raamatukogu tutvustamine 1.klassile september 5. Õppekirjanduse kustutamine 6. Kirjastuste uute materjalidega tutvumine,tellimine okt-dets 7. Ajakirjanduse tellimine november 8. Avita tellimuse viimane tähtaeg detsember 9. Koolibri tellimuse viimane tähtaeg detsember 10. Jõululuuletuste otsimine detsember 11. Rahvusvaheline lasteraamatupäev aprill 12. Õppekirjanduse kokkukogumine õpilastelt mai-juuni 13. Fondide korrastamine mai 14. Õppekirjanduse jagamine õpetajatele august 15. Õppekirjanduse jagamine õpilastele aug-september 16. Fondis olevate raamatute tutvustamine nov-mai 10.Tasemetööd ja eksamid 2018/19 9. KLASSI LÕPUEKSAMID Eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a; Matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a; VALIKEKSAM vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a; TASEMETÖÖD 3.-7.KLASS 3.KLASS Eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019. a; Matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a. 4. KLASS Loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a. 6. KLASS Eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a; Matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a; 7. KLASS Loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

Kalender

«  
  »
E T K N R L P
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Lisa kalendrisse