Loading...

Üldtööplaan 2019/20 õppeaasta

 Üldtööplaan 2019/2020

1. Üldsätted
2. Kooli üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldistest eesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
3. Õppeaasta üldeesmärgid
• Iga õpilase arendamine lähtuvalt tema individuaalsetest vajadustest.
• Käitumiskalduvuste kujundamine väärtuskasvatuse ning mõisakooli eripära kaudu (üldtunnustatud käitumisreeglid, töökus, viisakus, ausus, hoolivus, lugupidamine, turvalisus, positiivsed koolisuhted).
• Õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine ja digikultuuri integreerimine õppesse, õpetamise kaasajastamine.
• Erinevate huvitegevuste tutvustamine õpilastele lähipiirkonnas.
4. Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuund:

Hummuli Põhikool – mõisakool, kus iga inimene on oluline.
Hummuli Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegse õppekeskkonnaga mõisakool, kus igal õpilasel on võimalus kujuneda haritud, targaks ja õnnelikuks elus toimetulevaks isiksuseks.
 loodusprojektides osalemine
 uue õppekava täitmise jälgimine
 arengukava 2016-2020 tegevuskava rakendamine
 sisehindamise läbiviimise jätkamine
 robootika rakendamine matemaatika ainetundides 3.kl
 arenguvestluste läbiviimine õpilaste toetamiseks, koduga koostöös vastastikkuse usalduse suurendamine

 õpilastele uute võimaluste loomine eneseväljendamiseks, kooliürituste organiseerimiseks ning läbiviimiseks, koolitegevustesse lastevanemate, kogukonna aktiivsem kaasamine
5. Õppeaasta tegevuskava lähtuvalt arengukavast
5.1 Eestvedamine ja juhtimine
Arendada töist ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi. Kujundada ühtsed arusaamad õigusaktides.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Maailmakoristuspäev – kodukoha puhtus september direktor, klassijuhatajad
Hea õpetaja kuu ürituse läbiviimine oktoober ÕE, klassijuhatajad
Sisehindamise läbiviimine jaanuar direktor
Pikapäeva töö planeerimine september direktor
Ringide töö planeerimine- september ringijuhendajad, direktor
Uute projektide käivitamine september-mai õpetajad
Meeskonnaga tähtpäevade tähistamine september-august direktor, sekretär
Riiklike rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõtted ja analüüs sügis direktor

5.2 Personalijuhtimine
Töötajate professionaalse arengu toetamine läbi eneseanalüüsioskuse. Töötajate täiendusõpe toimub kavandatult ja süsteemselt õpetajapädevustel põhineva eneseanalüüsi, õpetaja töö hindamise ja tagasisidestamise haridusjuhtkonna poolt.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Digialastel koolitustel osalemine september-mai direktor+õpetaja
Personali vajaduse hindamine ja värbamine pidev direktor
Vajadusepõhise koolituse läbiviimine sept-juuni direktor
Tundide külastamine kõikides kooliastmetes oktoober-mai direktor
Töötajate rahulolu uuring detsember; juuni direktor
Töötajatele iganädalased infominutid sept-juuni direktor
Tuleohutus-ja tööohutusalane õppus oktoober töökeskonnavolinik
Kõik Hummuli PK õpetajad mõisakooli giidiks oktoober-mai direktor, õpetajad

5.3 Koostöö huvigruppidega
Huvigruppide üldharidust puudutava õigusalase pädevuse kujundamine
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Huvigruppide kaasamine mitmesuguste ürituste kaudu september-mai direktor + õpetajad
Vanemate abistamine kasvatusküsimustes september -mai direktor, kl-juh
Õpilasesinduse koosseisu muudatused september õpetaja Katrin
Hoolekogu tegevuskava kavandamine- oktoober-november hoolekogu esimees
Õpilaste karjääriõpe ja nõustamine september-mai karjäärikoordinaator
Kevadkontserdi läbiviimine mai-juuni algus õpetajad

5.4 Ressursside juhtimine
Füüsilise õpikeskkonna parendamine.
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Füüsilise õppekeskonna seire läbiviimine september direktor
Vajalike ressursside kavandamine 2020.a eelarves oktoober-dets direktor
Ressursside kasutamise jälgimine jaanuar-detsember direktor

5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess
Õpilastele mõeldud tugisüsteemide toimivuse parendamine.Õppetegevuse tõhusamaks muutmine
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Turvaline vaimne ja füüsiline õpikeskkond sept-aug õpetajad,direktor
Õppetöö tulemuslikkus september-august aineõpetajad
Õppetegevuse analüüs detsember, märts, juuni aineõpetajad, klassijuhatajad, direktor
Õpilaste puudumiste analüüs sept-juuni klj-d,direktor
Õpilaste olümpiaadidest osavõtu analüüs mai klj-d, aineõpetajad, direktor
Tasemetööde tulemuste analüüs august aineõp,direktor
Põhikooli eksamite tulemuste analüüs aineti august aineõp,direktor
Tagasiside vanemale lapse arengu kohta - arenguvestlused oktoober, juuni klj-d
Õpilaste toetamine hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja andekate õpilastega tegelemine september juuni aineõp, klj-d,
HEV-koordinaator
Tugivõrgustiku ja õpinõustamise korraldamine september-juuni direktor, HEV-koordinaator
Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate ja õpilaste nõustamine september-juuni HEV koordinaator
Pikapäevarühma päevakava ja ringide kinnitamine september direktor
Õpetajate konsultatsioonide graafikute kinnitamine september direktor
Andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideks oktoober-aprill aineõpetajad
Õppekäikude kavandamine september-juuni aineõpetajad
Õpetajate töökavade koostamine ja esitamine september, detsember, märts direktor
Karjäärialase tegevuse mitmekesistamine, karjääri teostamine 1.-9.klassini september-juuni karjäärikoordinaator

 

5.6 Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Loovtööde temaatika ja juhendaja määramine sept-oktoober direktor
Loovtööde esitlused õpilaskonverentsil
Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide kavandamine aprill
oktoober-mai klj-d, juhendaja
tegevõpetaja

Läbiviidud koolisiseste ja koolidevaheliste projektide tulemuslikkuse analüüs juuni projektijuht

5.7 Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta korraldusest
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Koolidokumentatsiooni analüüs, selgitamaks välja muutmist vajavad dokumendid detsember (vastavalt vajadusele) direktor

5.8 Kavandatud õppenõukogu tegevus 2019/2020
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
1. 1. Valib õppenõukogu sekretäri
2. Arutab läbi 2019. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid 2020. a eelarvesse
3. Otsustab I trimestril mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel)
4.Arutab läbi loovtööde läbiviimise ja juhendajate abi loovtööde koostamiseks september-november 2019 õppenõukogu esimees
2. 1. Arutab läbi I ja II trimestri õppe-ja kasvatustegevuste tulemused
2.Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused
3.Arutab läbi juhendajate abi loovtööde koostamiseks
märts 2020 õppenõukogu esimees
3.

1.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise
2.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga
3.Otsustab õpilaste täiendavale õppetööle jätmise juuni 2020

õppenõukogu esimees

4. 1.Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise
2.Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise
3.Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel juuni-august 2020
õppenõukogu esimees

5. 1.Arutab läbi 2019/20. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse, sisehindamise tulemused ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
2.Kinnitab 2020/21. õppeaasta üldtööplaani

august 2020 õppenõukogu esimees

6. Lapsevanemate koosolek
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Kokkuvõte 2018/19 õa. Uut 2019/20 kooliaastal. Hoolekogu töö koolis.

Huvitegevuse võimalustest Tõrva vallas-ringid ja rahastus.
Võimalusel koolitus lapsevanematele. november 2019 direktor, hoolekogu esimees

 

7. Klassi-ja koolivälised liiklusalased tegevused
Tegevused Tähtaeg Vastutaja
Kooli õppekavas märgitud liikluskasvatuse teemade õige ja turvalise liikluskäitumise kujundamine september- august klassijuhatajad
„Vigurvänt“ võistlusest osavõtt võimalusel liiklusõpetaja
Helkurite kasutamise kontroll oktoober, detsember, jaanuar klj juhtkond
Kiivrite kandmise ja jalgratta korrasoleku kontroll september -mai klj juhtkond
Ole liikluses nähtav! sept-aug klassijuhatajad
8. Huvitegevus (klassi-ja koolivälised üritused
Kuupäev Üritus Organiseerija Vastutaja

14.veebr Sõbrapäev 8.kl (Aili)

18.veebr
Kinopäev- Sipsik, Talv Evelin, P. Mänd
21.veebr Eesti Vabariik 102. aastapäeva aktus kooli aulas
ÕE saali kaunistamine,
muusikaringide juhendajad, klassijuhatajad, aineõpetajad
III trimester
3.märts Vastlapäev 4+5.kl (Tiiu), lume korral on kõik klassijuhatajad oma klassidega
13.märts EMAKEELENÄDAL

6. ja 7.kl (Marje)
13.-17.aprill SÜDAMEnädal +
ülestõusmispühad
1.-5.kl

mai Talgupäev koolimaja ümbruses
õpilased ja kõik kooli töötajad
mai Muusikaklassi kontsert
muusikaringi juhendajad
27.mai 9.klassi tutipidu
8.klass Aili
mai-juuni Klasside õppeekskursioonid
kõik klassijuhatajad
9.juuni Kevadpidu, õppeasta lõpuaktus, parimate tunnustamine kõik õpetajad, direktor
16.juuni 9.klassi lõpuaktus
8.kl Aili, Kai, ÕE, direktor

9.Raamatukogu töökava

Nr Teema kuu
1. Õppekirjanduse jagamine august
2. Lugejakaartide korrastamine ja sisseseadmine september
3. Raamatukogu aruande esitamine september
4. Raamatukogu tutvustamine 1.klassile september
5. Õppekirjanduse kustutamine september-august
6. Kirjastuste uute materjalidega tutvumine, tellimine oktoober-detsember
7. Ajakirjanduse tellimine november
8. Avita tellimuse viimane tähtaeg detsember
9. Koolibri tellimuse viimane tähtaeg detsember
10. Jõululuuletuste otsimine detsember
11. Rahvusvaheline lasteraamatupäev aprill
12. Õppekirjanduse kokkukogumine õpilastelt mai-juuni
13. Fondide korrastamine mai
14. Õppekirjanduse jagamine õpetajatele august
15. Õppekirjanduse jagamine õpilastele aug-september
16. Fondis olevate raamatute tutvustamine nov-mai

10.Tasemetööd ja eksamid 2019/20
4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
• loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.
3. klassi õpilastele (paberil):
• eesti keeles 12. mai 2020.
7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
• loodusvaldkond: 24.–25. september 2019.
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
• eesti keeles 13. mai 2020.

Lõpueksamid 2019/20
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
• eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
• matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
• valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

 

 

Kalender

E T K N R L P
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Lisa kalendrisse