Hummuli Põhikool

Dokumendid

Kodukord

Hummuli Põhikooli kodukord
Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Kehtestatud Hummuli Põhikooli direktori 11.11.2022 käskkirjaga nr 1-2/2022/2
1. Üldsätted
1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks
kohustuslik.
1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes
põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 58 sätestatud tingimustel ja korras.
1.3. Kooli kodukord on avalik dokument.

2. Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile
tagastamise tingimused ja kord
2.1. Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel tagastama.
2.2.Õpikute tagastamine on sätestatud Hummuli Põhikooli Raamatukogu kodukorraga.
2.3. Laenutaja tekitatud varalise kahju hüvitab laenutaja või tema eestkostja vastavalt
Raamatukogu kodukorrale.

3. Hindamisest teavitamise kord
3.1. Kooli õppekavas sätestatud hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli
elektroonilisel koduleheküljel.
3.2. Kirjalikku tagasisidet õpilase kokkuvõtvatest sõnalistest hinnangutest (1.klass) ja/või hinnetest (2.-9.klass) ning käitumise ja hoolsuse kohta antakse vähemalt kolm korda õppeaastas iga trimestri lõpus. Õppeaasta lõpus väljastatakse kõigile õpilastele klassitunnistus.  Kool teavitab saadud hinnetest õpilaspäeviku ja/või e-kooli kaudu.

3.3. Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise tingimusi ja korda tutvustatakse õpilaste vanematele lastevanemate koosolekul, erandjuhul ka individuaalselt.
4. Õppest puudumise teavitamise kord
4.1. Kool peab arvestust õppest puudumiste üle ning teeb kokkuvõtte vähemalt üks kord
trimestri jooksul ja teavitab sellest vanemat.
4.2. Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamise üldised tingimused ja kord
tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.
4.3. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
4.3.1 õpilase haigestumise või temale tervishoiuteenuse osutamine;
4.3.2 läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud (s.h ilmastikutingimused), õppetunnid võib
ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ning tegeliku toimiva välisõhu temperatuur
on – 20 C ja madalam 1. – 6. klassini, -25 C ja madalam 7.- 9. klassini;
4.3.3 olulised perekondlikud põhjused nagu perekonnaliikme haigestumine, oht
perekonnaliikmete tervisele, perekonnaliikmete eest hoolitsemise kohustuse täitmine, matused
jms;
4.3.4 kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel;
4.3.5 puudumine direktori loal.
4.4. Punktide 4.3.1 – 4.3.3 korral teavitab vanem, eestkostja või õpilane hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval klassijuhatajat õpilase puudumisest ja selle põhjustest kirjalikult e-kooli teate või emaili kaudu või muus vormis.
4.5. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat
hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.
4.6. Enne õppepäeva lõppu koolitöölt puudumise vajaduse tekkimisel teavitab õpilane klassijuhatajat või direktorit.
4.7. Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist. Õpilase
koolist puudumisest tingitud omandamata õppekava osa täitmise eest vastutab lapsevanem.
Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis
antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.

4.8. Huvikoolide ja teiste organisatsioonide esindamiseks üritustel, võistlustel, konkurssidel
esitab asutuse juht, treener, õpetaja vähemalt 3 päeva enne ürituse toimumist kooli direktori
nimele allkirjastatud avalduse õpilase õppetööst vabastamiseks.
4.9. Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel
on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või
pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole.
4.10. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust.
4.11. Põhjuseta puudumise korral rakendab kool kodukorra või põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud mõjutusvahendeid.
4.11.1 Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.
4.12. Õpilase puudumisel perekondlikel põhjustel tagab õpilase vanem õppe korraldamise ja
vastustab õpitulemuste saavutamise eest.
4.13. Õpilane ei hiline õppetundi ja hilinemisel teavitab  aineõpetajat hilinemise põhjustest. Põhjuseta hilinemine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.
5. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite
tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses
5.1. Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu-, õppe-, spordi-, tehniliste vahendite
õppekavaliseks tegevuseks tasuta kasutamine on lubatud direktori loal.
5.2. Ruumide kasutamisel peab järgima vastava ruumi kasutamiskorda ja graafikut.
5.3. Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või
muu õppekavaväline tegevus. Õppekavaväline tegevus on kinnitatud ja heaks kiidetud kooli
direktori poolt (näit huviringid).
6. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise, neile reageerimise, juhtumist teavitamise, nende juhtumiste lahendamise
kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks
6.1. Vaimset turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks on koostatud Hummuli Põhikooli õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade
ennetamise tegevuskava.

6.2. Kriisijuhtumi korral käitutakse vastavalt kriisiplaanile.
7. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase
kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord
7.1. Tundide ja vahetundide ajal ei lahku õpilane kooli territooriumilt klassijuhatajalt või aineõpetajalt luba küsimata.
7.2. Õpilased viibivad koolipäeva jooksul koolimajas või kooli territooriumil.
7.3. Kooli ruumides viibimiseks või ruumide kasutamiseks taotleb võõras isik eelnevalt
direktorilt loa. Selle saamiseks pöördub nimetatud isik direktori või teda asendava isiku poole
ning teatab oma viibimise eesmärgi.
7.4. Juhul, kui märgatakse kooli ruumides loata viibivat õppeprotsessi mittepuutuvat või kooli
tegevusega otseselt mitteseotud isikut, teavitatakse sellest koheselt koolitöötajat, kes võtab
tarvitusele kõik vajalikud abinõud turvalisuse tagamiseks.
8. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks
tegemise kord

8.1. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks
elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu.
8.2. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või
individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
8.3.Õpilane osaleb õppetöös vastavalt õpilasele ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele.
8.4. Õppetunnid toimuvad koolis ja väljaspool kooli (näit õppekäiguna jt), kus kehtivad
kodukorras kehtestatud reeglid.
8.5. Õpilane täidab raamatukogu, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, kodunduse, loodusainete ning arvutiklassi kasutamiseks kehtestatud eeskirju või kodukordi.
8.6. Kooli poolt välja antud dokumentide (tunnistus, õpilaspilet ja muu) hävimise, kaotamise
või kahjustamise korral esitatakse uue dokumendi saamiseks direktorile põhjendatud kirjalik taotlus. Dokumendi kaotaja kompenseerib kulutused vastavate toimingute läbiviimiseks.
8.7. Õpilased ja kooli töötajad ning teised koolis viibivad isikud peavad hoidma kooli vara
ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada kahju koolile ja koolis viibivatele isikutele.
8.8. Üldjuhul võib koolimajas süüa ainult sööklas.
8.9.Õpilane võtab õppetundi kaasa kõik aineõppetunni jaoks vajalikud töövahendid.
Töövahendite puudumine fikseeritakse märkusena ja seda arvestatakse põhikooli õpilase
hoolsuse hindamisel.

8.10. Õpilaspäeviku olemasolu ja selle täitmine on kohustuslik kõigile 1.-4.klasside õpilastele. 5.-9. klasside õpilastel ei ole kohustuslik paberkandjal õpilaspäevik. Kohustuslik on jälgida e-koolist õppeülesandeid. Õpilaspäeviku puudumine ei vabasta kodutööde tegemisest.          
8.11. Õpilasel ei ole lubatud õppetunni ajal kasutada õppetöösse mittepuutuvaid esemeid
(mobiiltelefonid, mp3 mängijad jms), välja arvatud tundi läbiviiva õpetaja loal.

8.12. Õpetajal on õigus võtta nimetatud esemed hoiule vastavalt kodukorra punktidele 11.1. – 11.6.

8.13. Õppetunnis järgib õpilane järgmist korda:
8.13.1 tundi alustades ja täiskasvanu õppeklassi sisenedes tõuseb õpilane püsti;
8.13.2 tunnist lubatakse välja minna üksnes mõjuvatel põhjustel pärast õpetajalt vastava loa
saamist;
8.13.3 õppetunni ajal õpilase külastamist üldjuhul ei toimu, v.a juhul, kui külastamine oli
eelnevalt kokku lepitud õpetaja või direktsiooni liikmega;
8.13.4 pärast iga õppetunni lõppu korrastab iga õpilane oma õppekoha ja klassikorrapidajaks
määratud õpilane korrastab klassi. Pärast kabineti viimast tundi tõstab iga õpilane oma  tooli lauale;
8.14. Välisriietuse ja- jalanõud jätab õpilane garderoobi. Üleriiete taskusse ei jäta õpilane
raha, dokumente, võtmeid, mobiiltelefoni ega muid väärisesemeid.

8.15. Koolis kantakse vahetusjalanõusid, mis ei määri põrandaid.
8.16. Kehalise kasvatuse tunnis kasutatakse ainult spordijalatseid ja -riietust.
8.17. Õpilase riietus ja jalanõud peavad olema puhtad ja korralikud ning sobilikud õppetööks.
Spordiriietust kannab õpilane üksnes kehalise kasvatuse tunnis. Pidulikel üritustel kannab
õpilane akadeemilist pidulikku riietust.
8.18. Õpilased pargivad oma liiklusvahendid (jalgrattad ja rollerid) selleks ettenähtud
hoidlasse. Õpilane kasutab sõiduvahendit kooli tulemiseks ja koolist minemiseks. Muul ajal
kooli territooriumil on sõitmine keelatud. Õpilane kasutab rattaga liiklemisel turvavarustust ja lukustab ratta.
8.19. Kooli töötajad pargivad oma liiklusvahendid (autod) kooli kõrval olevale platsile.
8.20. Kooli territooriumil pargitud liiklusvahendite juures ei sooritata tegevusi, mis võivad kahjustada liiklusvahendeid.
9. Kooli tunnustusmeetmed õpilase ja lapsevanema tunnustamiseks õpingute jooksul
9.1. Suuline kiitus pedagoogi poolt.
9.2. Kirjalik kiitus päevikus ja/ või klassitunnistusel, e-koolis.
9.3. Töö tulemuste kajastamine kooli stendil.
9.4. Suuline kiitus kooli juhtkonna poolt.
9.5. Direktori käskkiri.
9.6. Kooli tänukiri.
9.7. Õpilase saatmine kooli esindama maakonna või vabariigi tasandil.
9.8. Diplom/aukiri võistlustel, konkurssidel edukalt esinenud õpilastele.
9.9. Õpilase premeerimine materiaalse eseme või meenega.
9.10. Kiituskirjaga „väga hea õppimise eest“ tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel I-IX
klassi õpilast, kui tema põhiõppeainete aastahinded ja/või hinnangud on „5“, kehalise kasvatuse, muusika, tööõpetuse ja kunsti aastahinne on vähemalt „4“ ning käitumine ja hoolsus on „eeskujulik“ või „hea“.
9.11. Kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes“ tunnustatakse kooli
õppenõukogu otsusel I-IX klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või
mitmes õppeaines. Ettepaneku tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
9.12. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustatakse lõpetajat, kelle lõputunnistusele
kantavad õppeainete aastahinded ja koolieksami hinded on „5“ ning käitumine ja hoolsus „eeskujulik“ või „hea“. Tunnustamise otsustab õppenõukogu.
9.13. Kooli tänukiri õpilase vanemale või eestkostjale.
10. Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt
10.1. Koolitöötajal on õigus võtta hoiule ese, mis võib kahjustada õpilast ennast või teisi isikuid.
11. Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord
11.1. Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool
Võlaõigusseaduses § 389- § 395 sätestatust.
11.2. Koolitöötaja hoiule võetud asja hoiab direktor. Direktor, kellele asi on hoiule antud, peab hoidma asja selle säilimist tagaval viisil.
11.3. Õpilasele, kellelt asi hoiule võetakse, väljastab direktor viivitamata asja hoiule võtmise
protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, õpilase nimi, klass, hoiule võtmise aeg,
põhjus ning hoiule võetava asja lühikirjeldus.
11.4. Ese tagastatakse õpilasele õppepäeva lõpus allkirja vastu. Isikut ohustavad või korduvalt
hoiule võetud esemed tagastatakse õpilase vanemale.
11.5. Vallasasja hoiule võtmiseks võib kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on
eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
11.6. Käesolevas punktis sätestatud meetme protokollimine on kohustuslik.
12. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord
12.1 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse
seaduses § 25- § 32, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.
12.2. Koolis rakendatavad tugimeetmed on fikseeritud kooli õppekavas.
12.3. Mõjutusmeetmed on: (PGS § 58)
12.3.1 õpilase käitumise arutamise vanemaga otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja,
klassijuhataja;
12.3.2 õpilase käitumise arutamine direktori juures (otsustab direktor või klassijuhataja);
12.3.3 õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või kooli hoolekogus (otsustab
direktor);
12.3.4 Tugiisiku vajadusest õpilasele teavitab direktor omavalitsust;
12.3.5 kirjalik noomitus (otsustab direktor, klassijuhataja-, aine- või klassiõpetaja kirjalikul
ettepanekul);
12.3.6 õppetunnist eemaldamise koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni
lõpuks nõutavad õpitulemused (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja, kool tagab
järelevalve õpilase üle ja vajadusel pedagoogilise juhendamise);
12.3.7 konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe
edasiseks tegevuseks (otsustab direktor või aine- ja klassiõpetaja või klassijuhataja);
12.3.8 pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega 1,5
tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul (otsustab direktor või aine- ja klassijuhataja;
arvestatakse transpordi korraldust; kool tagab järelevalve õpilase üle ja vajadusel
pedagoogilise juhendamise; vanemat või eestkostjat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
12.3.9 ajutine keeld võtta osa õppekavalisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja
väljasõitudest (otsustab direktor või klassijuhataja; vanemat või eestkostjat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
12.3.10 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul
nõutavad õpitulemused (otsustab õppenõukogu; võib rakendada kuni 10 õppepäeva ulatuses
ühe poolaasta jooksul; vanemat või eestkostjat teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis).
12.4. Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab kool vanemat või eestkostjat e-kooli, emaili või muu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
12.5 Õpilase suhtes rakendatava tugi- ja mõjutusmeetme sisu tehakse õpilasele, vanemale või eestkostjale arusaadavaks, mille kohta annavad õpilane ja vanem või eestkostja vastavasisulise kinnituse.
13. Nõuded õpilase käitumisele
13.1. Põhikooli õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus
elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).
13.2. Põhikooli õpilane käitub ja riietub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.
13.3. Põhikooli õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab
lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.
14. Hindamise korraldus
Hindamise korraldus on reguleeritud Hummuli Põhikooli hindamisjuhendiga.

Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli õppenõukogus 10.10.2022 protokoll nr 1-5/2022/6
Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli hoolekogus 10.10.2022 protokoll nr 1-4/2022/4