Hummuli Põhikool

Dokumendid

Raamatukogu


Hummuli Põhikooli raamatukogu kodukord

Lugejad
1. Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad, vilistlased.
2. Lugejaks registreeritakse õpilasi klassinimekirjade alusel.
3. Lugejad taasregistreeritakse iga aasta 1. septembrist. Lugejate andmeid kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
4. Lugejakaardile kantavad andmed: nimi, klass, isikukood või sünniaeg, elukoht, telefon.
Teenused
5. Kooliraamatukogu teenused (kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus) on tasuta.
6. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on üldreeglina14 päeva, ajakirjadel ning ajalehtedel 1 nädal. Õpikud tuleb tagastada õppeaasta lõpuks. Töövihikud, tööraamatud ja 1. klassi Aabits jäävad õpilasele.
7. Lugeja saab valida vajalikke teavikuid kas avariiulilt või raamatukoguhoidja abiga.
8. Lugeja võib tagastamistähtaega pikendada, kui teavikut ei ole soovinud teised lugejad.
9. Kui lugeja on teaviku tagastamisega hilinenud rohkem kui 40 päeva, on raamatukoguhoidjal õigus uut teavikut enne võlgnevuse likvideerimist talle mitte laenutada.
10. Teatmeteoseid (entsüklopeediaid, sõnaraamatuid, leksikone), uurimistöid, värskeid ajalehti ja ajakirju koju ei laenutata. Neid saab kasutada kohapeal.
11. Raamatute laenutamisel märgitakse lugejakaardile raamatu laenutamise kuupäev, nimi, õpilase allkiri.
12. Raamatute tagastamisel märgitakse lugejakaardile raamatukogutöötaja allkiri.
Õpikud, töövihikud ja muud õppevahendid
13. Põhiharidust omandaval õpilasel on tasuta kasutamiseks kooli õppekava läbimiseks vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud, töölehed jne.
14. Õppetööks vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib õpetaja Eesti Hariduse Infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist ning esitab oma soovid raamatukoguhoidjale kirjastuste poolt esitatud tähtaegadeks.
15. Raamatukoguhoidja kooskõlastab tellimused direktsiooniga ja edastab tähtajaliselt vastavatele kirjastustele.
16. 1.-4.klassi õpilastele jagab õpikud, töövihikud ja töölehed klassijuhataja koostöös raamatukoguga septembri esimesel-teisel õppepäeval. Samadel tingimustel saavad õppevahendid aineõpetajatelt 5.-9.klassi õpilased.
17. Töövihiku või tööraamatu kaotamise korral muretseb selle õpilasele lapsevanem enda kulul.
18. Õpikute tagastamist vahendab algklassides (1.-3.) klassijuhataja, 4.-8. klassis aineõpetajad. Õpikute õpilastele jaotamisel täidab õpetaja vastava tabeli ja esitab selle raamatukoguhoidjale.
19. Õppeaasta lõppedes kontrollib õpetaja õige õpiku tagastamist ning kinnitab seda tabelis oma allkirjaga. Õpikud tagastatakse raamatukokku õppetöö lõppemisel (kui õpetaja ja raamatukoguhoidja poolt pole teisiti kokku lepitud).
20. Õpilaste nimekirjast kustutatud õpilane ning töösuhted lõpetanud õpetaja või töötaja tagastab enne lahkumist raamatukogust laenutatud teavikud.
Raamatukogu kasutamise eeskirjad
21. Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt, vajadusel pöördub raamatukoguhoidja poole.
22. Raamatukogu ruumis hoitakse vaikust ja korda, ei ole lubatud süüa, juua, omavaheline suhtlemine toimub teisi häirimata.
23. Raamatukogu kodukorda korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta.
24. Raamatukogust ei ole lubatud omavoliliselt teavikuid välja viia.
25. Õpilaste tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane või tema vanem vastavalt kooli kehtestatud korrale. Tagastamata või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse.
Raamatukogu on õpilastele avatud:
E, T, K, N, R kell 13.00 – 15.00
Õpilased saavad raamatukogust laenutada raamatuid, lugeda või õppida kohapeal, mängida mängunurgas.
Raamatukogu on õpetajatele, haldus-ja teenindavale personalile, lapsevanematele ja vilistlastele avatud:
E, T, K, N, R kell 13.00 – 15.00 (kokkuleppel väljaspool kellaaega)
Kodukorras reguleerimata küsimused lahendatakse lugeja, raamatukoguhoidja ja kooli juhtkonna koostöös.
Põhilised kirjastused, mida kool kasutab:
Avita www.avita.ee
Koolibri www.koolibri.ee
Studium www.studium.ee inglise keel

Merle Koskelainen
Raamatukoguhoidja