Hummuli Põhikool

Dokumendid

Vastuvõtmise kord

Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord


Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse välja kuulutatud Vabariigi
Presidendi 21. juuni 2010.a otsusega nr 698; § 7, § 9, § 27, § 28 ja § 39 alusel „Õpilase
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.


§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord kehtib Hummuli Põhikooli (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmisel, teise
kooli üleminekul, koolist lahkumisel ja väljaarvamisel.
(2) Käesolev kord sätestab õpilaste kooli vastuvõtmise, teise kooli ülemineku, koolist
lahkumise ja väljaarvamise I – III. kooliastmel.
(3) Kui õpilase kodune keel erineb kooli õppekeelest, on õpilaselt nõutav kooli õppekeele
valdamine piisaval tasemel. Keeleoskust kontrollib kooli juhtkond õpilase kooli
vastuvõtmisel.
(4) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale.
(5) Käesolev kord avalikustatakse kooli veebilehel interneti-aadressil
www.hummuli.edu.ee


§ 2. Õpilase kooli vastuvõtmine
(1) Hummuli Põhikool kindlustab õppimisvõimaluse I-III kooliastmel põhikooli ja
gümnaasiumi riikliku õppekava alusel kõigile Hummuli vallas elavatele
koolikohustuslikele õpilastele. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli
valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.
(2) Vabade kohtade olemasolul võib kool õpilasi vastu võtta väljastpoolt
teeninduspiirkonda.
(3) 1. klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks on saanud
seitsmeaastaseks.
(4) Vanema taotlusel tagatakse võimalus põhihariduse omandamiseks elukohajärgses
koolis ka koolikohustuslikust east nooremale lapsele, kui vanem on õppimaasumise
soovist vallavalitsust teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.
(5) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka
jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib vanem
(eestkostja) taotleda Valga Maavalitsuse haridus- ja kultuuritalituse
nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades vastavasisulise taotluse
alates jooksva aasta 1.märtsist.


§ 3. Taotlus õpilase kooli vastu võtmiseks
(1) Lapse astumiseks 1. klassi esitab vanem (sisseastuja seaduslik esindaja) 15. juuniks
kirjaliku avalduse (vt Lisa 1), millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või
tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või
väljavõtte. Eelnev ei ole vajalik, kui taotlus on digitaalallkirjaga kinnitatud:
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul või
lapse tervisekaardi (edastatakse kooli teenindavale perearstile);
4) lapse dokumendifoto (õpilaspiletile).


§ 4. Õpilase üleminek ühest koolist teise
(1) Õpilase ületulekul teisest koolist esitab vanem (sisseastuja seaduslik esindaja)
kirjaliku taotluse LISA.1., millele lisab:
1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte;
2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
4) dokumendifoto;
5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva
õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
6) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe
jooksval trimestril pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi
kestel;
7) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi
õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult
kinnitatud ärakirja.
(2) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste
nimekirjast väljaarvamistning teise kooli samale haridusastmele vastuvõtmist.
1) Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis
väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.
2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase
vanust ja seni omandatud haridust järgmistel juhtudel:
1. välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis
õppinud;
2. isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
3. isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib
õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
4. isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat
nominaalset õppeaega;
5. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide
põhikirja konventsiooni.


§ 5. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise alused
(1) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja:
1) kui lapsevanem (lapse seaduslik esindaja) on esitanud kirjaliku taotluse
LISA.2. õpilase koolist lahkumiseks;
2) kui õpilane on koolist välja heidetud;
3) kooli lõpetamisel;
4) kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise tulemusel
ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
5) õpilase vastuvõtmisel erikooli vastava kirjaliku teatise alusel;
6) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole
esitatud taotlust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku
teatise alusel;
7) õpilase surma korral.


§ 6. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine
1) Koolikohustuslikus eas põhiharidust omandavat õpilast ei ole lubatud koolist välja
heita.
2) Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane heidetakse koolist välja,
kui ta:
1. ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust koolis ning rikub korduvalt
kodukorda;
2. ei osale mõjuva põhjuseta õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja
õppekorraldusele ning seetõttu on talle välja panemata kõik trimestrihinded,
mistõttu ei ole võimalik teda üle viia järgmisse klassi;
3. Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.


§ 7. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad
(1) Enne kooli lõpetamist õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool
õpilase seaduslikule esindajale:
1. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
2. väljavõtte õpilase tervisekaardist (saab kooli teenendavalt perearstilt);
3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane
arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe
jooksval trimestril pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja
õppeperioodi kestel.
5. Koolikohustusliku õpilase puhul väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes
1nimetatud dokumendid enne õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist viie
tööpäeva jooksul vastava taotluse esitamisest.
6. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega
väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega ning vanema taotlusel
väljavõtte õpilase tervisekaardist.


§ 8. Õpilase lahkumine koolist
(1) Üleminek toimub üldjuhul õppeperioodi lõpul (suvisel koolivaheajal). Mõjuvatel
põhjustel võib üleminek toimuda ka õppeperioodi kestel.
(2) Hummuli Põhikoolist lahkumise puhul esitab õpilase vanem kirjaliku avalduse.
(3) Koolist lahkumisel tagastab õpilane või lapsevanem:
1) õpilasele laenutatud fondeeritud õppematerjalid (õpikud, raamatukogu
raamatud, ajakirjad jm);
2) õpilase õpilaspileti.


§ 9. Õpilaste üle arvestuse pidamine
(1) Kõik muudatused kooli õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga,
mis
sisaldab õpilase ees-ja perekonnanime, klassi, kuupäeva, koolist lahkumise korral ka
põhjust ning viidet alusdokumendile (avaldus, õppenõukogu otsus, kooskõlastused
jm).
(2) Muudatused kajastuvad ka klassipäevikus/ekoolis.
(3) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus vastavalt kehtestatud korrale ja Eesti
Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele.
(4) Arvestuse õigsuse eest vastutab kooli direktor, seda kontrollib õppekasvatustöö üle
riiklikku järelevalvet teostav organ, kes lahendab ka käesoleva korra rakendamisega
seotud lahkarvamused kooli, vanema ja õpilase vahel.
(5) Õpilasraamatut täidab kooli sekretär. Õpilasraamatu õpilase leheküljele märgitakse
andmed õpilase isiku, õppekava, päevasest õppevormist erineva õppevormi (nt
koduõpe), individuaalse õppekava rakendamise, õpitulemuste, hoolsuse ja käitumise,
klassist klassi üleviimise, kooli lõpetamise või koolist lahkumise ning õpilaste
tunnustamise kohta.
(6) EHIS-sse teeb kandeid kooli sekretär. Koolikohustusliku õpilase ühest koolist teise
üleminekul märgib kool, kust õpilane lahkub, EHIS-es õpilase staatuseks «ootel».
Kool, kust õpilane lahkub, arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja pärast seda,
kui kool, kuhu õpilane õppima asub, on õpilase vastu võtnud. Kui viie tööpäeva
jooksul EHIS-es õpilase staatuseks «ootel» märkimisest arvates ei ole EHIS-es tehtud
märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta, teavitab kool, kust õpilane lahkus,
sellest kolme tööpäeva jooksul õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Vallavõi
linnavalitsus rakendab koostöös kooliga, kust õpilane lahkus, abinõusid õpilase
mujal õppima asumise väljaselgitamiseks.
(7) Käesoleva paragrahvi lõiget 5 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima
asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja lapsevanema
vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus,
kirjaliku teatise alusel. Kool teavitab koolikohustusliku õpilase lahkumisest õpilase
elukohajärgset valla- või linnavalitsust kolme tööpäeva jooksul õpilase kooli õpilaste
nimekirjast väljaarvamise päevast arvates.


§ 9. Rakendussätted
(1) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku esindajat) suuliselt
sidekanalite kaudu.
(2) Kooli õpilase vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult (email,
kiri).
(3)Kooli vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Hummuli
Vallavalitsusele.


Läbi arutatud Hummuli Põhikooli
õppenõukogu koosolekul 04.01.2016