Hummuli Põhikool

Dokumendid

Õpilasreeglid

HUMMULI PÕHIKOOLI ÕPILASREEGLID

 • Pean kinni kooli kodukorrast.
 • Austan kõiki kooli õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.
 • Olen viisakas, sõbralik ja abivalmis nii koolis kui väljaspool kooli.
 • Tervitan esimesena kõiki kooli õpetajaid, koolitöötajaid ja külalisi. Tunni algust ja lõppu ning tunni ajal sisenenud külalist austan püstitõusmisega.
 • Olen puhas ja riietun korralikult. Sobimatud on läbipaistvad materjalid, spordidress ning tegumoelt liiga minimalistlikud (õlapaeltega, dekolteeritud, naba paljastav, lühike, vulgaarse tekstiga) riided.
 • Pidulikel üritustel kannan pidulikku riietust.
   Siseruumis ei kanna peas nokamütse, rätikuid, ei tõmba pähe kapuutsi. Õpilaste välimus on hoolitsetud ja korrektne. Neidudel on ehteid ja meiki minimaalselt, sobivalt riietusega, need ei sega tööd ainetundides.
 • Vahetusjalatsite kandmine koolis on kohustuslik. Vahetusjalatsid on hügieenilised ja mugavad. Vahetusjalatsi tald sõltumata selle värvist ei tohi jätta põrandale triipe. Sobimatud on saapad, poolsaapad, kinnised kummitallaga vaba aja jalatsid ja terava kontsaga kingad.
 • Spordijalats ei ole vahetusjalats.
 • Käin iga päev koolis ja ei hiline tundi, tunnist lahkun ainult õpetaja loal.
 • Õppetööst puudun üksnes mõjuvatel põhjustel (haigestumine, läbimatu koolitee, olulised perekondlikud põhjused, kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel).
 • Puudumise korral teavitab vanem hiljemalt õppest puudumise esimesel päeval klassijuhatajat minu puudumisest ja selle põhjustest kirjalikult e-kooli teate või e-maili kaudu või muus vormis.
 • Võtan osa ühisüritustest.
 • Ma ei võta ega riku kaasõpilaste asju.
 • Hoian korras oma klassi ja töökoha, olen hoolikas kooli varaga.
 • Ma ei suitseta (kaasa arvatud e-sigaret), ei tarvita alkoholi ega narkootikume.
 • Ma ei kasuta vägivalda, ei kiusa, ei narri, ei alanda ega löö kaaslast.
 • Kui märkan, et kedagi kiusatakse, teatan sellest õpetajale.
 • Hoian loodust ja kooli ümbrust.
 • Pargin oma jalgratta selleks ettenähtud hoidlasse. Kasutan nõuetele vastavat sõiduvahendit kooli tulemiseks ja koolist minemiseks. Pean kinni liikluseeskirjadest, kasutan kiivrit ja helkurvesti.
 • Vahetundide ajal ja peale tunde kooli territooriumil jalgrattaga ei sõida.
 • Kooli juurde pargitud liiklusvahendite vahel ei soorita tegevusi, mis võivad neid kahjustada.
 • Söön kogu toidu sööklas ja ei vii seda sööklast välja.
 • Kooli territooriumilt (kaasa arvatud poodi) lahkun ainult õpetaja loal.
 • Tundide ja ürituste ajal ei kasuta õppetööks mittevajalikke asju (mobiiltelefon, pleier, MP-3 mängija, iPad, laserseadmed, välgumihklid, pihuarvuti, videokaamera, fotoaparaat jne.) Õpetajal on õigus need ära võtta. Ei too õppetööks mittevajalike asju kooli . Sülearvutite kasutamine tunnis on lubatud vaid kokkuleppel aineõpetajaga.
 • Tundides õpin ise ja lasen ka teistel õppida ning õpetajal õpetada.
 • Kontrollin oma sõnavara, ei kasuta rumalaid sõnu.
 • Mul on kaasas vajalikud õppetarbed ja päevik. Päevik ja selle täitmine on kohustuslik.
 • Ma ei võta kooli kaasa ennast ja teisi ohustavaid vahendeid.
 • Puuduliku hinde või tegemata töö vastan ära viie koolipäeva jooksul. Trimestri viimasel nädalal järelevastamist ei toimu.
 • Tagan koolis liikumisel koolikaaslaste ja enda ohutuse: ei jookse, väldin ummikuid, kogunemisi treppidel, tagan läbipääsu käidavates kohtades ( ei jäta koolikotti käiguteedele), ei istu ega kõõlu aknalaudadel, radiaatoritel ja treppidel.
 • Kaasõpilaste terroriseerimine ja alandamine on seaduses ettenähtud korras karistatav. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest on õpilased ja koolitöötajad kohustatud teavitama kooli juhtkonda.
 • Tundide lõppedes lähevad õpilased pikapäevarühma või kohe riietehoidu ja lahkuvad koolist, kui nad ei ole seotud ringidega, klassiväliste üritustega, konsultatsioonidega, järelvastamistega.

Läbi arutatud õppenõukogus 28.08.2015.
Heaks kiidetud õpilasesinduses 04.09.2015.
Heaks kiidetud hoolekogus 07.10.2015.