Hummuli Põhikool

Dokumendid

Ohustavate olukordade tegevuskava

ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET VÕI FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE LAHENDAMISE TEGEVUSKAVA

1. Hummuli Põhikoolis on keelatud kasutada teiste isikute suhtes vaimset ja füüsilist vägivalda.

1.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest vastutavad kõik koolitöötajad ja õpilased.

2. Õpilasi ei jäeta järelvalveta:

2.1. tunni korda rikkuv õpilane saadetakse iseseisva tööga järelvalvega ruumi;

2.2. tervisehäirega õpilane saadetakse vajadusel kaasõpilase poolt direktori kabinetti;

2.3. vahetundides rakendatakse turvalisuse tagamiseks korrapidajaid õpetajaid.

2.4. Töötajad on kohustatud lukustama ukse ruumist lahkumisel.

2.5. Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses §58 sätestatud tingimustel ja korras.

3. Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral teavitab õpilane või tema vanem kooli juhtkonda ja võib esitada vastava avalduse politseile.

4. Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumine

4.1. Õpilase vajadusest lahkuda koolist õppepäeva kestel peab lapsevanem teavitama eelnevalt klassijuhatajat.

4.2. Õppepäeva kestel on alaealistel kooli territooriumilt lahkumine keelatud.

4.3. Õpetaja lahkub koolist tööpäeva kestel direktori teadmisel ja nõusolekul.

5. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

5.1. Koolis kasutatakse valvekaameraid õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning sellele reageerimiseks.

5.2. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse teabekleebist, millel on musta värviga videokaamera kujutis või sõna „VIDEOVALVE“.

5.3. Valvekaamerate salvestusi tohivad vaadata kooli direktor ja tema poolt volitatud isikud. Valvekaamerate salvestuste kopeerimise, edastamise ja talletamise õigus andmekandjatele (DVD, mälupulk vmt) on ainult õiguskaitseorganitel.

6. Kooli territooriumil on keelatud tarbida ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid, narkootilisi jt illegaalseid aineid.

7. Kooli territooriumil on keelatud omada vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid esemeid.

8. Töötajad on kohustatud esimesel võimalusel teavitama õpilaste agressiivsest käitumisest juhtkonda.

9. Õpilased ja töötajad ei tekita koolis õpilaste ja kooli töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi (edaspidi ohtlikolukord).

9.1. Ohtliku olukorra tekkimisel või märkamisel teavitab õpilane sellest koheselt kooli töötajaid.

9.2. Töötaja võtab viivitamata tarvitusele abinõud ohtliku olukorra lahendamiseks ning teavitab juhtunust juhtkonda. Edasine tegevus toimub koolis kehtestatud dokumentide alusel.

9.3. Ohtu märganud töötaja hindab olukorda ning sekkub ennast ja teisi ohtu seadmata vastavalt koolis kehtestatud korrale.

10. Ohuolukorras katkestatakse tegevused ohuolukorra asukohas ja vajadusel liikumised kooli territooriumil ning tegutsetakse vastavalt hädaolukorra plaanile.

11. Tulekahju puhul käitutakse vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile.

12. Politsei, kiirabi või päästeameti kaasab olukordade lahendamisse üldjuhul juhtkod.

13. Õpilaste ning töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavast olukorrast või juhtumist on koolitöötaja kohustatud teavitama juhtkonda ja õpilasel on õigus teavitada lähimat koolitöötajat.

14. Erakorralise olukorra puhul tuleb viivitamatult juhtunust teavitada juhtkonda ning vajadusel helistada hädaabi numbril 112.

Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli õppenõukogus 10.10.2022 protokoll nr 1-5/2022/6
Kooskõlastatud Hummuli Põhikooli hoolekogus 10.10.2022 protokoll nr 1-4/2022/4

Kinnitatud Hummuli Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-2/2022/2 11.11.2022