Hummuli Põhikool

Dokumendid

Tugisüsteemid

Tugisüsteemide rakendamise eesmärk on õpilaste arengust tulenevate erivajaduste õigeaegne märkamine ja püsivate õpiraskuste ennetamine.

Tugisüsteeme rakendatakse neile põhiharidust omandavatele õpilastele:
1) kellel on õpiraskused;
2) kes ei arvesta üldtunnustatud käitumisnorme ega kooli kodukorra nõudeid, õpetajate, vanemate nõudmisi;
3) kellel on koolis tõsiseid käitumisprobleeme ning kes on seoses sellega õpiraskustes või klassikursust korranud;
4) kellel on vähese sotsiaalsuse, hulkurluse, kriisi jms tõttu õpi- ja/või käitumisraskused;
5) kes on pikemat aega haiguse vms. tõttu koolist puudunud.

Tugisüsteemide vajaduse märkajad on:
1) klassijuhataja;
2) aineõpetaja;
3) logopeed;
4) sotsiaalpedagoog;
5) lapsevanem.

Tugisüsteemide rakendamist koordineerib sotsiaalpedagoog.

Tugisüsteemide vormid on:
1) diferentseeritud õpe ja hindamine tunnis;
2) koolisisene nõustamine;
3) ainekonsultatsioonid;
4) õpiabi samaaegselt ainetunniga;
5) täiendav õpiabi tunnivälisel ajal lapsevanema, õpilase ja õpetaja kokkuleppel;
6) pikapäevarühm;
7) parandusõpe;
8) spetsialisti nõustamisele soovitamine;
9) täiendav õppetöö õpetaja vahetul juhendamisel;
10) individuaalse õppekava rakendamine;
11) koduõpe;
12) lihtsustatud õppekava rakendamine;
13) toimetuleku õppekava rakendamine.

Tugisüsteemide rakendamise KORD:
1) Koostöös lasteaia kasvataja ja vanematega I klassi tulevate lastega tutvumine,
o erivajadustega ja kooliks ebaküpsete laste väljaselgitamine,
o vajadusel erialaarstide juurde suunamine vanema nõustamise eesmärgil,
o logopeedilise abi vajaduse väljaselgitamine ja rakendamine.
2) Aineõpetaja või klassijuhataja
o märkab õpiraskustega õpilast,
o rakendatakse individuaalset abi ainekonsultatsiooni või diferentseeritud õppe ning hindamise kaudu,
o koostöö lapsevanemaga.
3) Õpilasele, kelle trimestri hinne on „puudulik” või „nõrk” või kellele on hinne jäänud välja panemata, koostatakse kirjalik õpiabiplaan, milles määratakse sobiv tugisüsteem. Õpiabiplaani koostamist koordineerib klassijuhataja, osalevad õpilane, lapsevanem ja aineõpetaja. Vajadusel kaasatakse sotsiaalpedagoog.
4) Kui kooli poolt pakutavate tugisüsteemide rakendamine on andnud positiivseid tulemusi, võib nende kasutamisest loobuda enne õppeaasta või määratud aja lõppu.
5) Kui õpilane või lapsevanem keeldub õpiabi rakendamisest ning õpiraskused jäävad püsima, pöördutakse sotsiaalpedagoogi poole, kes otsustab võrgustikutöö meetmete rakendamise.
6) Õpilase kohta avatakse vajadusel vaatluskaart.
7) Lapsevanemale tehakse ettepanek pöörduda spetsialisti nõustamisele.
8) Püsiva edutuse korral
o esitab aineõpetaja või klassijuhataja õppenõukogule ettepaneku täiendava tugisüsteemi (Individuaalne õppekava, parandusõpe, koduõpe) rakendamise kohta;
o õppenõukogu arutab ettepanekut ja võtab vastu otsuse;
o aineõpetajad teostavad koostöös õpilase ja lapsevanemaga määratud tugisüsteemi rakendamist.
9) Kui õpiraskused ei ole koolipoolsete tugisüsteemide rakendamisega ületatud, siis suunatakse õpilane nõustamiskomisjoni.

Andekate õpilastega tegeleb õpetaja individuaalselt alljärgnevalt:
1) Diferentseeritud töö tunnis ja õpiülesanded.
2) Erinevate õppematerjalide soovitamine-tutvustamine. ( Internetist … ).
3) Individuaalsed ülesanded, projektid, õppekava.
4) Tunniväline ettevalmistus olümpiaadidest ja ainekonkurssidest osavõtjatele.
5) Individuaalsete uurimistööde juhendamine.
6) Andekate suunamine TÜ täppisteaduste kooli või mõnda teise õpilaste teadusliku tööga tegelevasse ühingusse.