Hummuli Põhikool

Dokumendid

Koolist puudumise teavitamise kord

Hummuli Põhikooli õpilase koolist puudumisest teavitamise kord

Kinnitatud
Hummuli Põhikooli direktori käskkiri nr 17 15.04.2010

PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUS:
§ 30. (1) Õpilane on kohustatud täitma õppenõukogu kehtestatud kooli kodukorda.
(12) Õpilane on kohustatud osalema õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele. Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse teatavaks õpilasele ja vanemale kooli kodukorras sätestatud korras.

1. Õppetööst puudumine
1.1. Õpilase õppetööst puudumine loetakse põhjendatuks
o tervislikel põhjustel (õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamise vajadus),
o kooli esindamisel (võistlustest, olümpiaadidest, konkurssidest osavõtt),
o vääramatu jõu tõttu (läbimatu koolitee),
o olulistel perekondlikel põhjustel.
1.2. Loa õpilase puudumiseks kooli esindamisel ja perekondlikel põhjustel annab direktor koostöös klassijuhatajaga.

2. Puudujate ja hilinejate märkimine
2.1. Aineõpetaja tagab, et tundi hilinejad (+) ja tunnist puudujad (-) oleksid fikseeritud e-koolis.
2.2. Aineõpetajal on õigus jätta põhjendatud hilinemine fikseerimata.

3. Puudumisest teatamine
3.1. Õpilase koolist puudumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat puudumise esimesel päeval kirjalikult või telefoni või e- posti teel.
3.2. Õpilase koolist puudumiseks eelnevalt teada olevatel põhjustel (olulised perekondlikud põhjused, suunatud arsti vastuvõtule) esitab lapsevanem klassijuhatajale kirjaliku taotluse vähemalt 1 päev enne puudumist.
3.3. Kui lapsevanem pole õpilase puudumisest teavitanud või puudumine pole põhjendatud, märgib klassijuhataja e-kooli põhjuseta puudumise.
3.4. Kui õpilane peab õppepäeva kestel koolist lahkuma, küsib ta selleks luba klassijuhatajalt (tema puudumisel õppealajuhatajalt, direktorilt, aineõpetajalt). Lubaja teeb vastava märke e-kooli. Kui õpilane luba ei küsi, on tegemist põhjuseta puudumisega.
3.5. Kui õpilasel on vaja koolist puududa seoses kooli esindamisega, esitab ürituse korraldaja sellekohase taotluse kooli direktorile hiljemalt 1 päev enne ürituse toimumist.
3.6. Taotlus kooskõlastatakse nende aineõpetajatega, kelle tundidest õpilased puuduvad.
3.7. Kooli esindamise eelduseks on hea käitumine ja korras õppeedukus.
3.8. Kui mõni aineõpetajatest ei pea õpilase puudumist võimalikuks, siis üldjuhul õpilane puudumiseks luba ei saa.

4. Puudumistõend
4.1. Peale puudumist kooli tulles esitab õpilane koheselt klassijuhatajale puudumise põhjust ja kestvust kajastava puudumistõendi, mille alusel klassijuhataja teeb märke e-kooli. Kui õpilane on õppest puudunud põhjusel, mida käesoleva korra p 1.1. kohaselt ei loeta mõjuvaks või kui tõendit ei esitata kolme päeva jooksul, on tegemist põhjuseta puudumisega.
4.2. Kui eelneva taotluse alusel on antud õpilasele luba puudumiseks, siis tõendit esitada pole vaja.
4.3. Tervislikel põhjustel võib õpilane kuni kolm (erandjuhul kuni viis) järjestikust koolipäeva puududa lapsevanema tõendi alusel, alates neljandast (erandjuhul kuuendast) päevast tuleb esitada arstitõend (vt Terviseameti kiri 26.01.2010 „Puudumistõendi väljastamise kohta“).

5. Puudumine ja õppetöö
5.1. Tunnist puudumine (mistahes põhjusel) ei vabasta õppematerjali omandamise kohustusest.
5.2. Kui puudumisperioodi sisse jääb kontrolltöö või muu kõikidele õpilastele kohustuslik õppeülesanne, siis selle järele tegemine on kohustuslik, tähtaja otsustab õpetaja.
5.3. Põhjusega puudunud õpilasel on õigus saada aineõpetajalt konsultatsiooni ja antakse võimalus õpetajaga kokkulepitud ajal järele vastata.
5.4. Õpilased, kellele on tervislikel põhjustel esitatud erisoovitused kehalise kasvatuse tundide režiimi osas, peavad esitama arstitõendi kehalise kasvatuse õpetajale selle kehtivusaja alguses ning täidavad tunnis võimetekohaseid õpiülesandeid.

6. Puudumise arvestamine
6.1. Arvestust õpilaste puudumiste ja hilinemiste üle peab klassijuhataja e-koolis.
6.2. 3 hilinemist loetakse võrdseks 1 põhjuseta puudutud tunniga.
6.3. Puudutud tunnid (põhjusega ja põhjuseta eraldi) kantakse klassitunnistusele.
6.4. Puudumiste tähistamine e-koolis:
– põhjuseta puudumine
+ põhjuseta hilinemine
Puudumispõhjused:
H haigestumine
A arsti vastuvõtul
K kodused põhjused
L lubatud lahkumine
S (või E) kooli esindamine (võistlused, olümpiaadid, konkursid, muud üritused)
 

7. Meetmed põhjuseta puudumiste korral
7.1. Klassijuhataja vestleb nii õpilase kui ka tema vanema(te) või hooldajaga.
7.2. Õppealajuhataja/sotsiaalpedagoog vestleb õpilasega.
7.3. Õpilane kutsutakse vanemaga kooli direktsiooni vestlusele.
7.4. Kui õpilane on puudunud põhjuseta 10 tundi, teeb klassijuhataja direktorile taotluse õpilase mõjutamiseks kirjaliku noomitusega kooli kodukorra mittetäitmise eest.
7.5. Põhjuseta puudumiste jätkumisel alandatakse käitumishinnet.
7.6. Kool pöördub hiljemalt viiendal põhjuseta puudumise päeval probleemiga kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja (lastekaitsespetsialisti) poole.
7.7. Kool kannab EHIS-esse õpilased, kes on ühel õppeveerandil puudunud põhjuseta enam kui 20 % tundidest.
7.8. Kool teavitab alaealiste komisjoni koolikohustuse mittetäitjast.