Hummuli Põhikool

Inimesed

Hoolekogu

Tõrva Vallavolikogu 05.10.2022 otsus nr 2-3/2022/455 „Hummuli Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“ ja Hummuli Põhikooli direktori 28.09.2022 ettepanek (reg nr 10-22/2022/1743-1):


1. Kinnitada Hummuli Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1 Lauri Drubinš – Tõrva valla esindaja;
1.2 Maire Riit– vilistlaste esindaja esindaja;
1.3 Liisi Lust- hoolekogu esimees, lastevanemate ja vilistlaste esindaja;
1.4 Katrin Rannu- õpetajate esindaja;
1.5 Jaana Butov- lastevanemate ja vilistlaste esindaja
1.6 Siret Korbun- lastevanemate esindaja;
1.7 Signe Tammor- lastevanemate esindaja;

Hummuli Põhikooli hoolekogu tööplaan 2022/23 õppeaastal

  1. TEGEVUSE EESMÄRGID

· Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.

· Kooli õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

· Arvamuse avaldamine erinevatele koolikorralduslike dokumentide muudatusettepanekutele

  • TEGEVUSE SISU

· Koostöö kooli juhtkonnaga ning KOV-ga kooli põhiülesannete (õppekava; arengukava) täitmise jälgimisel.

· Õppe- ja kasvatustegevuseks ning kooli tööks paremate töö- ja kasvutingimuste loomisele kaasaaitamine.

· Kooli eelarvekava koostamisele ja personali koosseisude pädevuste tunnustamisele kaasaaitamine.

· Kooli eelarvevahendite, personaliressursside ja materiaalsete ressursside sihtotstarbelise kasutamise jälgimine ja hindamine.

· Kooli juhtimise, töökorralduse, tervise- ja töökaitse, turvalisuse ning ohutuse jälgimine.

· Õpilaste, vanemate ja kooli personali abistamine ning nende pretensioonide lahendamine koostöös kooli juhtkonna ja õpetajatega.

· Koostöö kooli juhtkonnaga, õpilasesindusega, vanematega ning kooli pidajaga.

· Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst, otsustest, ettepanekutest.

AegÜlesandedTöövormMärkused
September 2022Tõrva valla haridus- ja noorte valdkonna arengukava 2030 arutelu ja ettepanekute tegemineKoosolek05.09.2022
oktoober 2022Kooli hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine Ülevaade kooli sisehindamise läbiviimise korraldamisest (eelmise õppeaasta kokkuvõte ja tulemused) Tõrva valla haridus- ja noorte valdkonna arengukava 2030 kinnitamineKoosolek10.10.2022
 Direktori ülevaade hoolekogule kooli valmisolekust uueks õppeaastaks Üldtööplaan, metoodiline plaan, huviringid, huvitegevus jms  
 Eelarve 2023 projekti tutvustamine, Eelarve 2022 täitmine  
 Hoolekogu esimehe osalemine lastevanemate üldkoosolekul.Lapsevanemate üldkoosolekoktoober.2022
VeebruarTutvumine I, II trimestri õpitulemustegaTurvalisus koolisHuvitegevus koolis – hinnangu andmine Tutvumine õpilasesinduse tegevusega koolisTutvumine kooli tugiteenustega –õpiabi, konsultatsioonid, pikapäevarühm, arenguvestlused, logopeed, eripedagoog, hev-koordinaator, covid- tugiArengukaartide viimine e-kooliArenguvestlused läbi e-koolikoosolek 
juuniTutvumine III trimestri õpitulemustega Tutvumine õppeaasta õpitulemustegae-kiri/ elektrooniline koosolek 
august2022/2023 õppeaasta kokkuvõte 2023/2024 õppeaastaks valmisolek  
Vastavalt vajadusele Jooksvad probleemid ja küsimused. Osalemine kooli ettevõtmistes. Õpilaste või lapsevanemate poolt tõstatatud õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamine. Õigusaktidest tulenevad ülesanded.