Hummuli Põhikool

Inimesed

Hoolekogu

Tõrva Vallavolikogu 14.01.2020 otsus nr 5 „Tõrva valla esindajate määramine hoolekogudesse“ ja Hummuli Põhikooli direktori 24.04.2020 ettepanek (reg nr 10-2/2020/649-1):


1. Kinnitada Hummuli Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt:

1.1 Helen Elias- Tõrva valla esindaja;
1.2 Maire Riit– lastevanemate esindaja;
1.3 Liisi Lust- hoolekogu esimees, lastevanemate ja vilistlaste esindaja;
1.4 Katrin Rannu- õpetajate esindaja;
1.5 Jaana Butov- lastevanemate ja vilistlaste esindaja
1.6 Siret Korbun- lastevanemate esindaja;
1.7 Signe Tammor- lastevanemate esindaja;

Hummuli Põhikooli hoolekogu tööplaan 2021/22 õppeaastal

1. TEGEVUSE EESMÄRGID
• Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomisele kaasaaitamine.
• Kooli õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
• Arvamuse avaldamine erinevatele koolikorralduslike dokumentide muudatusettepanekutele


2. TEGEVUSE SISU
• Koostöö kooli juhtkonnaga ning KOV-ga kooli põhiülesannete (õppekava; arengukava) täitmise jälgimisel.
• Õppe- ja kasvatustegevuseks ning kooli tööks paremate töö- ja kasvutingimuste loomisele kaasaaitamine.
• Kooli eelarvekava koostamisele ja personali koosseisude pädevuste tunnustamisele kaasaaitamine.
• Kooli eelarvevahendite, personaliressursside ja materiaalsete ressursside sihtotstarbelise kasutamise jälgimine ja hindamine.
• Kooli juhtimise, töökorralduse, tervise- ja töökaitse, turvalisuse ning ohutuse jälgimine.
• Õpilaste, vanemate ja kooli personali abistamine ning nende pretensioonide lahendamine koostöös kooli juhtkonna ja õpetajatega.
• Koostöö kooli juhtkonnaga, õpilasesindusega, vanematega ning kooli pidajaga.
• Avalikkuse teavitamine hoolekogu tööst, otsustest, ettepanekutest.

oktoober 2021
Kooli hoolekogu tööplaani koostamine, kinnitamine
• Ülevaade kooli sisehindamise läbiviimise korraldamisest (eelmise õppeaasta kokkuvõte ja tulemused)
• Arengukava 2021-2025 kinnitamine Koosolek
Direktori ülevaade hoolekogule kooli valmisolekust uueks õppeaastaks
– Üldtööplaan, metoodiline plaan, huviringid, huvitegevus jms
• Covid-19 tegutsemise plaani muudatus
Eelarve 2022 projekti tutvustamine,
Eelarve 2021 täitmine

Hoolekogu esimehe osalemine lastevanemate üldkoosolekul. Lapsevanemate üldkoosolek 28.04.2022
November -Detsember
• Tutvumine I trimestri õpitulemustega
• Turvalisus koolis
• Huvitegevus koolis – hinnangu andmine
• Tutvumine õpilasesinduse tegevusega koolis
• Tutvumine kooli tugiteenustega –õpiabi, konsultatsioonid, pikapäevarühm, arenguvestlused, logopeed, eripedagoog, hev-koordinaator, covid- tugi
• Arengukaartide viimine e-kooli
• Arenguvestlused läbi e-kooli e-koosolek HPK1-4/2021/1

aprill
Tutvumine II trimestri õpitulemustega koosolek 28.04.2022
juuni Tutvumine III trimestri õpitulemustega
Tutvumine õppeaasta õpitulemustega
koosolek

august 2021/2022 õppeaasta kokkuvõte
2022/2023 õppeaastaks valmisolek e-kiri/ elektrooniline koosolek
Vastavalt vajadusele Jooksvad probleemid ja küsimused.
Osalemine kooli ettevõtmistes.
Õpilaste või lapsevanemate poolt tõstatatud õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste lahendamine.
Õigusaktidest tulenevad ülesanded.