Hummuli Põhikool

Dokumendid

Üldtööplaan 2022/2023

 1. Üldsätted
 1. Kooli üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldistest eesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
 2. Õppeaasta üldeesmärgid
 3. Iga õpilase arendamine lähtuvalt tema individuaalsetest võimetest.
 4. Käitumiskalduvuste kujundamine väärtuskasvatuse ning mõisakooli eripära  kaudu (üldtunnustatud   käitumisreeglid, töökus, viisakus, ausus, hoolivus, lugupidamine, turvalisus, positiivsed koolisuhted).
 5. Õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine ja digikultuuri integreerimine õppesse, õpetamise kaasajastamine.
 6. Erinevate huvitegevuste tutvustamine õpilastele lähipiirkonnas.
 7. Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuund:

  Hummuli Põhikool – mõisakool,  kus iga inimene on oluline.

Hummuli Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegse õppekeskkonnaga mõisakool, kus igal õpilasel on võimalus kujuneda haritud, targaks ja õnnelikuks elus toimetulevaks isiksuseks.

 • loodusprojektides osalemine
 • õppekava täitmise jälgimine
 • arengukava 2021-2025 tegevuskava rakendamine
 • sisehindamise läbiviimise jätkamine
 • arvutialaste oskuste pidev arendamine ainetundides
 • arenguvestluste  läbiviimine  õpilaste toetamiseks, koduga koostöös  vastastikkuse usalduse suurendamine
 • õpilastele uute võimaluste loomine  eneseväljendamiseks, kooliürituste organiseerimiseks ning läbiviimiseks, koolitegevustesse  lastevanemate, kogukonna aktiivsem kaasamine                                

5.   Õppeaasta tegevuskava lähtuvalt arengukavast

      5.1 Eestvedamine ja juhtimine

Arendada töist ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi. Kujundada ühtsed arusaamad õigusaktides.

TegevusedTähtaegVastutaja
Maailmakoristuspäev – kodukoha puhtusseptemberdirektor, klassijuhatajad
Hea õpetaja kuu ürituse läbiviimineoktooberklassijuhatajad
Sisehindamise läbiviiminejaanuardirektor
Pikapäeva töö planeerimineseptemberdirektor
Ringide töö planeerimine-septemberringijuhendajad, direktor
Uute  projektide  käivitamineseptember-maiõpetajad
Meeskonnaga tähtpäevade tähistamineseptember-augustdirektor, sekretär
Riiklike rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõtted ja analüüssügisdirektor

      5.2 Personalijuhtimine

Töötajate professionaalse arengu toetamine läbi eneseanalüüsioskuse. Töötajate täiendusõpe toimub kavandatult ja süsteemselt õpetajapädevustel põhineva eneseanalüüsi, õpetaja töö hindamise ja tagasisidestamise haridusjuhtkonna poolt.

TegevusedTähtaegVastutaja
Digialastel koolitustel osalemineseptember-maidirektor+õpetaja
Personali vajaduse hindamine ja värbaminepidevdirektor
Vajadusepõhise koolituse läbiviiminesept-juunidirektor
Tundide külastamine kõikides kooliastmetesoktoober-maidirektor
Töötajate rahulolu uuringdetsember; juunidirektor
Töötajatele iganädalased infominutid/e-koosolekudsept-juunidirektor
Tuleohutus-ja tööohutusalane õppusoktoobertöökeskonnavolinik
Kõik Hummuli PK õpetajad mõisakooli giidiksoktoober-maidirektor, õpetajad

        5.3 Koostöö huvigruppidega

Huvigruppide üldharidust puudutava õigusalase pädevuse kujundamine

TegevusedTähtaegVastutaja
Huvigruppide kaasamine mitmesuguste ürituste kauduseptember-maidirektor + õpetajad
Vanemate abistamine kasvatusküsimustesseptember -maidirektor, kl-juh
Hoolekogu tegevuskava kavandamine-oktoober-novemberhoolekogu esimees
Õpilaste karjääriõpe ja nõustamineseptember-maiKarjääriõpetuse aineõpetaja
Kevadkontserdi läbiviiminemai-juuni algusõpetajad

     5.4 Ressursside juhtimine

     Füüsilise õpikeskkonna parendamine.

TegevusedTähtaegVastutaja
Füüsilise õppekeskonna seire läbiviimineseptemberdirektor, majandusjuhataja, õpetajad
Vajalike ressursside kavandamine 2023.a eelarvesoktoober-novemberdirektor+töötajate ettepanekud
Ressursside kasutamise jälgiminejaanuar-detsemberdirektor

     5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess

Õpilastele mõeldud tugisüsteemide toimivuse parendamine.Õppetegevuse tõhusamaks muutmine

TegevusedTähtaegVastutaja
Turvaline vaimne ja füüsiline õpikeskkondsept-augõpetajad, direktor
Õppetöö tulemuslikkusseptember-augustaineõpetajad
Õppetegevuse analüüs (trimestrite kokkuvõtted)november, märts, juuni   aineõpetajad, klassijuhatajad, direktor
Õpilaste puudumiste analüüssept-juuniklj-d,direktor
Õpilaste olümpiaadidest osavõtu analüüsmaiklj-d, aineõpetajad, direktor
Tasemetööde tulemuste analüüsaugustaineõpetajad, direktor
Põhikooli eksamite tulemuste analüüs ainetiaugustaineõpetajad, direktor
Tagasiside vanemale lapse arengu kohta – arenguvestlusedoktoober, juuniklj-d
Õpilaste toetamine hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja andekate õpilastega tegelemineseptember juuniaineõp, klj-d, HEV-koordinaator
Tugivõrgustiku ja õpinõustamise korraldamineseptember-juunidirektor, HEV-koordinaator
Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate ja õpilaste nõustamineseptember-juuniHEV koordinaator
Pikapäevarühma päevakava ja ringide kinnitamineseptemberdirektor
Õpetajate konsultatsioonide graafikute kinnitamineseptemberdirektor
Andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideksoktoober-aprillaineõpetajad
Õppekäikude kavandamineseptember-juuniaineõpetajad
Õpetajate töökavade koostamine ja esitamineseptember, detsember, märtsdirektor
Karjäärialase tegevuse mitmekesistamine, karjääri teostamine1.-9.klassini september-juunikarjääriõpetuse aineõpetaja + klassijuhatajad

 5.6 Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast

TegevusedTähtaegVastutaja
Loovtööde temaatika ja juhendaja määraminesept-oktooberdirektor
Loovtööde esitlused õpilaskonverentsil Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide kavandamineaprill oktoober-maiklj-d, juhendaja tegevõpetaja  
Läbiviidud koolisiseste ja koolidevaheliste projektide tulemuslikkuse analüüsjuuniprojektijuht

 5.7 Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta korraldusest

TegevusedTähtaegVastutaja
Koolidokumentatsiooni analüüs, selgitamaks välja muutmist vajavad dokumendiddetsember (vastavalt vajadusele)direktor

5.8 Kavandatud õppenõukogu tegevus 2022/2023

 TegevusedTähtaegVastutaja
1.1. Valib õppenõukogu sekretäri 2. Arutab  läbi 2022. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid  2023. a eelarvesse 3. Otsustab I trimestril  mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel) 4.Arutab läbi loovtööde läbiviimise ja juhendajate abi loovtööde koostamiseksseptember-november 2022õppenõukogu esimees
2.1. Arutab läbi  I ja II trimestri  õppe-ja kasvatustegevuste  tulemused 2.Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused 3.Arutab läbi  juhendajate abi loovtööde koostamiseks  märts 2023õppenõukogu esimees
3.    1.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise 2.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga 3.Otsustab  õpilaste täiendavale õppetööle jätmisejuuni 2023    õppenõukogu esimees  
4.1.Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise 2.Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise 3.Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistuseljuuni-august 2023  õppenõukogu esimees    
5.1.Arutab läbi 2022/23. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse, sisehindamise tulemused  ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks 2.Kinnitab  2023/24. õppeaasta üldtööplaaniaugust 2023õppenõukogu esimees  
 1. Lapsevanemate koosolek
TegevusedTähtaegVastutaja
Kokkuvõte 2021/22 õa. Uut 2022/23 kooliaastal. Hoolekogu töö koolis.     Huvitegevuse võimalustest Tõrva vallas-ringid ja rahastus. Võimalusel koolitus lapsevanematele.sügis 2022direktor, hoolekogu esimees    

7. Klassi-ja koolivälised liiklusalased tegevused

TegevusedTähtaegVastutaja
Kooli õppekavas märgitud liikluskasvatuse teemade õige ja turvalise liikluskäitumise kujundamineseptember- augustklassijuhatajad
„Vigurvänt“ võistlusest osavõttvõimaluselliiklusõpetaja
Helkurite kasutamise kontrolloktoober, detsember,  jaanuarklj, juhtkond
Kiivrite kandmise ja jalgratta korrasoleku  kontrollseptember -maiklj, juhtkond
Ole liikluses nähtav!sept-augklassijuhatajad

8. Huvitegevus (klassi-ja koolivälised üritused)

                                               Huvitegevus 2022-2023. õa I pa

KuupäevÜritusKorraldaja/kellele
13.jaanKinopäevPeeter Mänd – kino 2 filmi noortele (lasteaed+kool)
jaanuarRahvapillide kontsert – Viljandi Pärimusmuusika Ait (kultuuriranits)1.-9.klassidele
14.veebrSõbrapäevKlassijuhatajad – kaartide meisterdamine, koolimaja kaunistamine sõbrapäeva teemaliseks, stendid
 23.veebr  Eesti Vabariik 105. aastapäeva aktus  kooli aulas  Muusikaõpetajad, muusikaklass, algklasside luuletused ja laulud. Klasside ja koolimaja kaunistamine vastavalt EV sümboolikale
21.veebrTalispordi- ja vastlapäevKool – 1.-9.kl
24.veebrVastlapäev  – mängud, vastlakuklite valmistamine1.-9.klasside õpilastele + vaba üritus rahvamaja poolt
III trimester märts  
14.märtsEmakeelepäevSaja sõna töö õpilastele
aprillSÜDAMETERVISENÄDAL  Igal klassil valmib terviseteemaline ettekanne (luuletused, pildid, laulud, plakatid, tantsud jne). Liikumisüritus, terviseteemad stendidele, metsamatk
3.-9.aprillLihavõttedLihavõtte kompositsioonide võistlus, munade peitmise mäng jms
23.aprillJüripäev – jürijooksKool + rahvamaja
2.-5.maiTalgunädalKõik kooli töötajad, õpilased,
maiMuusikaklassi kontsert + muusikaringid bändmuusikaringi ja bändi juhendajad
1.juuniLastekaitsepäev – mängude päev vms1.-9.kl
mai – juuniKlasside õppeekskursioonid, matkadKlassijuhatajad
mai – juuniSpordipäev1.-9.kl
13.juuni6-8.klassi lõpupidu ja kevadpidu, õppeasta lõpuaktus, parimate tunnustamine.  Kõik õpetajad, direktor

9.Raamatukogu töökava

NrTeemakuu
1.Õppekirjanduse jagamineaugust
2.Lugejakaartide korrastamine ja sisseseadmineseptember
3.Raamatukogu aruande esitamineseptember
4.Raamatukogu tutvustamine 1.klassileseptember
5.Õppekirjanduse kustutamineseptember-august
6.Kirjastuste uute materjalidega tutvumine, tellimineoktoober-detsember
7.Ajakirjanduse telliminenovember
8.Avita tellimuse viimane tähtaegdetsember
9.Koolibri tellimuse viimane tähtaegdetsember
10.Jõululuuletuste otsiminedetsember
11.Rahvusvaheline lasteraamatupäevaprill
12.Õppekirjanduse kokkukogumine õpilasteltmai-juuni
13.Fondide korrastaminemai
14.Õppekirjanduse jagamine õpetajateleaugust
15.Õppekirjanduse jagamine õpilasteleaug-september
16.Fondis olevate raamatute tutvustaminenov-mai

10. Lõpueksamid 2022-23

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

  7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

Koolivaheajad: 2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;

  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;

  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;

  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;

  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.