Hummuli Põhikool

Dokumendid

Üldtööplaan

Üldtööplaan 2021/2022

 1. Üldsätted
 1. Kooli üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast, õppekavast, õppeaasta üldistest eesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest.
 2. Õppeaasta üldeesmärgid
 3. Iga õpilase arendamine lähtuvalt tema individuaalsetest võimetest.
 4. Käitumiskalduvuste kujundamine väärtuskasvatuse ning mõisakooli eripära  kaudu (üldtunnustatud   käitumisreeglid, töökus, viisakus, ausus, hoolivus, lugupidamine, turvalisus, positiivsed koolisuhted).
 5. Õpilaste ja õpetajate digioskuste arendamine ja digikultuuri integreerimine õppesse, õpetamise kaasajastamine.
 6. Erinevate huvitegevuste tutvustamine õpilastele lähipiirkonnas.
 7. Õppe- ja kasvatustegevuse põhisuund:

Hummuli Põhikool – mõisakool, kus iga inimene on oluline.

Hummuli Põhikool on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegse õppekeskkonnaga mõisakool, kus igal õpilasel on võimalus kujuneda haritud, targaks ja õnnelikuks elus toimetulevaks isiksuseks.

 • loodusprojektides osalemine
 • õppekava täitmise jälgimine
 • arengukava 2021-2025 tegevuskava rakendamine
 • sisehindamise läbiviimise jätkamine
 • arvutialaste oskuste pidev arendamine ainetundides
 • arenguvestluste  läbiviimine  õpilaste toetamiseks, koduga koostöös  vastastikkuse usalduse suurendamine
 • õpilastele uute võimaluste loomine  eneseväljendamiseks,                     kooliürituste organiseerimiseks ning läbiviimiseks, koolitegevustesse  lastevanemate, kogukonna aktiivsem kaasamine                                

5.   Õppeaasta tegevuskava lähtuvalt arengukavast

      5.1 Eestvedamine ja juhtimine

Arendada töist ja meeskonnatööd hindavat kollektiivi. Kujundada ühtsed arusaamad õigusaktides.

TegevusedTähtaegVastutaja
Maailmakoristuspäev – kodukoha puhtusseptemberdirektor, klassijuhatajad
Hea õpetaja kuu ürituse läbiviimineoktooberÕE, klassijuhatajad
Sisehindamise läbiviiminejaanuardirektor
Pikapäeva töö planeerimineseptemberdirektor
Ringide töö planeerimine-septemberringijuhendajad, direktor
Uute  projektide  käivitamineseptember-maiõpetajad
Meeskonnaga tähtpäevade tähistamineseptember-augustdirektor, sekretär
Riiklike rahulolu-uuringute tulemuste kokkuvõtted ja analüüssügisdirektor

      5.2 Personalijuhtimine

Töötajate professionaalse arengu toetamine läbi eneseanalüüsioskuse. Töötajate täiendusõpe toimub kavandatult ja süsteemselt õpetajapädevustel põhineva eneseanalüüsi, õpetaja töö hindamise ja tagasisidestamise haridusjuhtkonna poolt.

TegevusedTähtaegVastutaja
Digialastel koolitustel osalemineseptember-maidirektor+õpetaja
Personali vajaduse hindamine ja värbaminepidevdirektor
Vajadusepõhise koolituse läbiviiminesept-juunidirektor
Tundide külastamine kõikides kooliastmetesoktoober-maidirektor
Töötajate rahulolu uuringdetsember; juunidirektor
Töötajatele iganädalased infominutid/e-koosolekudsept-juunidirektor
Tuleohutus-ja tööohutusalane õppusoktoobertöökeskonnavolinik
Kõik Hummuli PK õpetajad mõisakooli giidiksoktoober-maidirektor, õpetajad

        5.3 Koostöö huvigruppidega

Huvigruppide üldharidust puudutava õigusalase pädevuse kujundamine

TegevusedTähtaegVastutaja
Huvigruppide kaasamine mitmesuguste ürituste kauduseptember-maidirektor + õpetajad
Vanemate abistamine kasvatusküsimustesseptember -maidirektor, kl-juh
Õpilasesinduse koosseisu muudatusedseptemberõpetaja Katrin
Hoolekogu tegevuskava kavandamine-oktoober-novemberhoolekogu esimees
Õpilaste karjääriõpe ja nõustamineseptember-maikarjäärikoordinaator
Kevadkontserdi läbiviiminemai-juuni algusõpetajad

     5.4 Ressursside juhtimine

     Füüsilise õpikeskkonna parendamine.

TegevusedTähtaegVastutaja
Füüsilise õppekeskonna seire läbiviimineseptemberDirektor, majandusjuhataja, õpetajad
Vajalike ressursside kavandamine 2022.a eelarvesoktoober-novemberDirektor
Ressursside kasutamise jälgiminejaanuar-detsemberdirektor

     5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess

Õpilastele mõeldud tugisüsteemide toimivuse parandamine. Õppetegevuse tõhusamaks muutmine

TegevusedTähtaegVastutaja
Turvaline vaimne ja füüsiline õpikeskkondsept-augõpetajad,direktor
Õppetöö tulemuslikkusseptember-augustaineõpetajad
Õppetegevuse analüüs (trimestrite kokkuvõtted)november, märts, juuni   aineõpetajad, klassijuhatajad, direktor
Õpilaste puudumiste analüüssept-juuniklj-d,direktor
Õpilaste olümpiaadidest osavõtu analüüsmaiklj-d, aineõpetajad, direktor
Tasemetööde tulemuste analüüsaugustaineõp,direktor
Põhikooli eksamite tulemuste analüüs ainetiaugustaineõp,direktor
Tagasiside vanemale lapse arengu kohta – arenguvestlusedoktoober, juuniklj-d
Õpilaste toetamine hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja andekate õpilastega tegelemineseptember juuniaineõp, klj-d, HEV-koordinaator
Tugivõrgustiku ja õpinõustamise korraldamineseptember-juunidirektor, HEV-koordinaator
Tugisüsteemide rakendamine ja vanemate ja õpilaste nõustamineseptember-juuniHEV koordinaator
Pikapäevarühma päevakava ja ringide kinnitamineseptemberdirektor
Õpetajate konsultatsioonide graafikute kinnitamineseptemberdirektor
Andekate õpilaste ettevalmistamine olümpiaadideksoktoober-aprillaineõpetajad
Õppekäikude kavandamineseptember-juuniaineõpetajad
Õpetajate töökavade koostamine ja esitamineseptember, detsember, märtsdirektor
Karjäärialase tegevuse mitmekesistamine, karjääri teostamine1.-9.klassini september-juunikarjäärikoordinaator

 5.6 Ülesanded ja tegevused lähtudes kooli õppekavast

TegevusedTähtaegVastutaja
Loovtööde temaatika ja juhendaja määraminesept-oktooberdirektor
Loovtööde esitlused õpilaskonverentsil Koolisiseste ja koolidevaheliste projektide kavandamineaprill oktoober-maiklj-d, juhendaja tegevõpetaja  
Läbiviidud koolisiseste ja koolidevaheliste projektide tulemuslikkuse analüüsjuuniprojektijuht

 5.7 Ülesanded ja tegevused lähtudes õppeaasta korraldusest

TegevusedTähtaegVastutaja
Koolidokumentatsiooni analüüs, selgitamaks välja muutmist vajavad dokumendiddetsember (vastavalt vajadusele)direktor

5.8 Kavandatud õppenõukogu tegevus 2021/2022

 TegevusedTähtaegVastutaja
1.1. Valib õppenõukogu sekretäri 2. Arutab  läbi 2021. a eelarve täitmise, teeb ettepanekuid  2022. a eelarvesse 3. Otsustab I trimestril  mitterahuldavalt edasijõudvatele õpilastele rakendatavad tugimeetmed (vajadusel) 4.Arutab läbi loovtööde läbiviimise ja juhendajate abi loovtööde koostamiseksseptember-november 2021õppenõukogu esimees
2.1. Arutab läbi  I ja II trimestri  õppe-ja kasvatustegevuste  tulemused 2.Arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud küsimused 3.Arutab läbi  juhendajate abi loovtööde koostamiseks  märts 2022õppenõukogu esimees
3.    1.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise 2.Otsustab 1.-8.klassi õpilaste tunnustamise kiituskirjaga 3.Otsustab  õpilaste täiendavale õppetööle jätmisejuuni 2022    õppenõukogu esimees  
4.1.Otsustab täiendava õppetöö teostanud õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordama jätmise 2.Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise 3.Otsustab õpilaste tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistuseljuuni-august 2022  õppenõukogu esimees    
5.1.Arutab läbi 2021/22. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse, sisehindamise tulemused  ning teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks 2.Kinnitab  2022/23. õppeaasta üldtööplaaniaugust 2022õppenõukogu esimees  
 1. Lapsevanemate koosolek

Seoses Covid-19 viiruse levikuga ei toimu tõenäoliselt suurt lastevanemate koosolekut ega koolitust. Võimalusel toimuvad klasside koosolekud.

TegevusedTähtaegVastutaja
Kokkuvõte 2020/21 õa. Uut 2021/22 kooliaastal. Hoolekogu töö koolis.     Huvitegevuse võimalustest Tõrva vallas-ringid ja rahastus. Võimalusel koolitus lapsevanematele.november 2021direktor, hoolekogu esimees    

7. Klassi-ja koolivälised liiklusalased tegevused

TegevusedTähtaegVastutaja
Kooli õppekavas märgitud liikluskasvatuse teemade õige ja turvalise liikluskäitumise kujundamineseptember- augustklassijuhatajad
„Vigurvänt“ võistlusest osavõttvõimaluselliiklusõpetaja
Helkurite kasutamise kontrolloktoober, detsember,  jaanuarklj juhtkond
Kiivrite kandmise ja jalgratta korrasoleku  kontrollseptember -maiklj juhtkond
Ole liikluses nähtav!sept-augklassijuhatajad

8. Huvitegevus (klassi-ja koolivälised üritused

                                               Huvitegevus 2021-2022. õa

KuupäevÜritusOrganiseerijaVastutaja
I trimester 
1.septAKTUS Teadmistepäev – koolirahu väljakuulutamineKõik õpetajaddirektor, ÕE saal – Kai
17. sept (18.sept) Maailmakoristus –terviserada, Hummuli laste mänguväljak, laululava ja paviljoni ümbrusDirektor, klassijuhatajad, aineõpetajadKl juh, direktor, aineõpetajad
23.09-30.09TERVE EESTI EEST! ??? LIIKUMISPÄEV Meened- sallid, kotidKatrin, Hare, ÕE, klassijuhatajadKatrin, Hare, klassijuhatajad
05.oktÕpetajate päev9.klass Marje9.klass Marje
15.oktETTELUGEMISE PÄEV  – Ega mets tühi ole8.klass ( Evelin, Aili)8.klass ( Evelin, Aili )
15.oktKooli  SÜGISPIDU1.-4.kl Katrin, Maie, Reet1.-4.kl  Katrin, Maie, Reet
 SÜGISENE KOOLIVAHEAEG  
02. novHingedeaja algus 5.kl (Evelin, Aili)5.kl (Evelin Aili)
10. novMardipäev – Mardi laat või kohvik9.kl (Marje)9.kl (Marje)
25.novKadripäev6.+7.kl ( Tiiu)6.+7.kl (Tiiu)
    detsemberAlgab koolimaja kaunistamineklassijuhatajadklassijuhatajad
II trimester detsemberLuuletused, soovid jõuludeks ja uueks aastaks koolikaaslastele stendideleklassijuhatajad  klassijuhatajad
3.dets (5.dets)Kooli sünnipäevõpetajad, direktorklassijuhatajad
20.12-22.12Jõulupäevad, jõulupiduõpetajadõpetajad

9.Raamatukogu töökava

NrTeemakuu
1.Õppekirjanduse jagamineaugust
2.Lugejakaartide korrastamine ja sisseseadmineseptember
3.Raamatukogu aruande esitamineseptember
4.Raamatukogu tutvustamine 1.klassileseptember
5.Õppekirjanduse kustutamineseptember-august
6.Kirjastuste uute materjalidega tutvumine, tellimineoktoober-detsember
7.Ajakirjanduse telliminenovember
8.Avita tellimuse viimane tähtaegdetsember
9.Koolibri tellimuse viimane tähtaegdetsember
10.Jõululuuletuste otsiminedetsember
11.Rahvusvaheline lasteraamatupäevaprill
12.Õppekirjanduse kokkukogumine õpilasteltmai-juuni
13.Fondide korrastaminemai
14.Õppekirjanduse jagamine õpetajateleaugust
15.Õppekirjanduse jagamine õpilasteleaug-september
16.Fondis olevate raamatute tutvustaminenov-mai

10. Lõpueksamid 2021-22

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2021. a;

11. Tasemetööd 2021 sügis 4. ja 7.klassile

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 • eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
 • loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
 • inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
 • inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;